Считано от 1 септември 2017 г. всички нови модели автомобили ще трябва да преминават нови, по-надеждни изпитвания за емисии при движение в реални условия („емисии при реални условия“ — ЕРУ), както и подобрено лабораторно изпитване („Хармонизирана в глобален мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства“ — WLTP) преди да бъдат допуснати за движение по пътищата на Европа.

Новите изпитвания за емисии ще осигурят по-надеждни резултати и ще помогнат да се възвърне доверието в показателите на новите автомобили. Изпитванията представляват една от няколко важни стъпки в работата на Комисията за екологично чиста, устойчиво развита и конкурентоспособна автомобилна промишленост:

 • По-устойчиви и прецизни изпитвания за емисии: eмисиите на азотни оксиди (NOХ) и на прахови частици, които са основни замърсители на въздуха, ще се измерват по по-надежден начин в реални условия на движение (изпитване за ЕРУ). Това изпитване ще допълни една нова, по-реалистична процедура за лабораторно изпитване (изпитване WLTP) за всички емисии, включително емисиите на СО2 и на разхода на гориво, както и емисиите на NOХ и други замърсители на въздуха. Двете изпитвания ще станат задължителни от септември 2017 г. за всички нови модели автомобили и ще бъдат постепенно въведени за всички нови автомобили между 2018 г. и 2019 г. (за повече подробности вж. MEMO/17/2821).
 • Пълно преразглеждане на системата за одобряване на типа: след като бъде прието, представеното от Комисията през януари 2016 г. предложение за регламент ще осигури по-високо качество и по-голяма независимост на изпитването на превозни средства, ще подобри наблюдението над автомобилите, които са в движение, и ще въведе система за надзор в ЕС.
 • Стандарти на ЕС относно качеството на въздуха: за редица замърсители, включително азотен диоксид (NO2), държавите членки трябва да съблюдават норми за пределно допустими в ЕС стойности и да създават планове за качеството на въздуха за зоните или агломерациите, в които тези пределно допустими стойности са надхвърлени.
 • Мобилност с ниски емисии: с Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии се цели увеличаването на ефективността на транспортната система, ускореното внедряване на нискоемисионна алтернативна енергия в транспорта и преминаването към превозни средства с нулеви емисии. Тя се съсредоточава върху набор от възможности за използване на нискоемисионна алтернативна енергия при пътническите автомобили и автобусите и набляга на електрификацията в железопътния транспорт и на използването на биогорива в авиацията, при камионите и автобусите. Комисията планира до ноември 2017 г. да приеме план за действие за инфраструктура за алтернативни горива, с цел да се разшири във възможно най-голяма степен използването на алтернативни горива в Европа.

Наред с това Комисията следи отблизо усилията на държавите членки по отношение на автомобилите замърсители, които вече са в движение.

След направените през септември 2015 г. разкрития за използването на измервателно-коригиращ софтуер от групата Volkswagen, с цел да бъдат заобиколени нормите за емисии за някои замърсители на въздуха, Комисията прикани всички държави членки в ролята им на отговорни органи за наблюдението на пазара и правоприлагането на законодателството в областта на одобряването на типа, да проведат необходимите разследвания за установяване на действителните нива на емисиите от превозни средства на тяхна територия и да осигурят тяхното съответствие със законодателството на ЕС. Комисията подкрепи тяхната работа, като разработи обща методика за изпитване, чрез която се проверява за наличието на измервателно-коригиращи устройства, които променят резултатите от лабораторните изпитвания, и се осигурява съгласуваност на резултатите от националните разследвания. Тя публикува насоки, които да подпомогнат органите на държавите членки при преценката дали производителите на автомобили използват измервателно-коригиращи устройства или други стратегии, водещи до по-високи емисии от превозните средства извън цикъла на изпитване, и дали това е технически обосновано.

   

Започва кампанията за учебната 2017 – 2018 г. за образователната програма на ЕП, насочена към ученици от средни и професионални училища.

През учебната 2017 – 2018 година Европейският парламент продължава прилагането на своята образователна инициатива – Програмата за училища посланици на Европейския парламент, която е насочена към ученици от средни и професионални училища. Тя цели да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и Европейския парламент като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

От тази учебна година Програмата се провежда в цялата страна, като броят на допуснатите до участие учебни заведения ще бъде 30. Кампанията за кандидатстване започва на 5 септември, а заявки за участие ще се приемат до 12:00 часа на 29 септември 2017 г. Кандидатстването за участие се осъществява чрез попълване на онлайн формуляр.

Всички подробности – можете да откриете тук:

   

В институциите на ЕС работят над 40 000 души от 28-те държави — членки на ЕС. Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира открити конкурси за подбор на служители за постоянни и временни позиции. Освен постоянен персонал ЕС също така набира договорно наети лица и срочно наети служители, предлага стажове и поддържа бази данни за експерти в различни области. Всеки желаещ да работи за ЕС трябва да се обърне първо към Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). На нейния уебсайт е обяснен процесът на подбор и са публикувани съвети относно подготовката за конкурси. Назначаване на постоянни служители EPSO организира открити конкурси за подбор на постоянни служители. Чрез поредица от тестове и оценки се проверяват уменията на кандидатите, за да се гарантира изборът на най-добрите от тях. Всяка година се организират конкурси за администратори, лингвисти, устни и писмени преводачи, секретари и други категории персонал. – Кандидатите трябва да умеят да работят в екип, да имат изразен интерес към младежките политики и желание да натрупат опит в неправителсвения сектор. В началото на стажа YOUThub ще проведе кратко въвеждащо обучение за начина на работа на организацията, онлайн обучение за дигитални умения и Google Analytics, писане на постове и дигитално оформление на изображения. В края на стажа участниците ще получат сертификат и препоръка. Кандидатства се чрез онлайн апликационна форма. Крайният срок е 3 септември.

EPSO набира служители за всички институции на ЕС:

Европейския парламент – в Брюксел, Люксембург и Страсбург (Франция)

Съвета на Европейския съюз – в Брюксел

Европейската комисия – в Брюксел (Белгия) и Люксембург.Комисията е най-големият работодател сред институциите на ЕС – нейните служители работят в Европа и в служби по света. Съществуват множество специализирани работни места, например за хора с квалификации в областта на науката, езиците или статистиката/икономиката

Съд на Европейския съюз – в Люксембург

Европейската сметна палата – в Люксембург

Европейския икономически и социален комитет в Брюксел Комитета на регионите – в Брюксел

Европейския омбудсман– в Страсбург Европейския надзорен орган по защита на данните – в Брюксел.

Към която и институция да проявявате интерес, процедурата за подбор и видовете договор са едни и същи. Постоянните служители се разделят на администратори и асистенти.

   

WIFI4EU е възможност между 6000 и 8000 европейски населени места да предложат на своите граждани и посетители безплатен интернет в обществените пространства. Европейската комисия и държавите-членки работят по този приоритет чрез предоставянето на 120 милиона евро за периода 2017-2019 г. WiFi4EU означава по-голяма свързаност в Европа. Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякъде в Европа чрез WiFi4EU. Чрез WiFi4EU ще се подпомогне инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на оживени обществени места. Кой ще има полза от това? – Всички европейци – Схемата WiFi4EU ще бъде финансирана по балансиран от географска гледна точка начин, така че от високоскоростната връзка да могат да се възползват жителите и посетителите на хиляди местни общности в целия ЕС, като до 2020 г. броят на тези общности ще достигне поне 6000 до 8000. – Местни публични органи – Схемата WiFi4EU ще бъде достъпна за органи от публичния сектор — по принцип местни общини, библиотеки, здравни центрове и др. Чрез нея ще бъдат финансирани разходите за оборудване и инсталиране (точки за интернет достъп), а бенефициерът ще плаща за свързването (абонамент за интернет) и поддържането на оборудването в добро състояние за период от поне 3 години.

Чрез нея ще бъдат финансирани разходите за оборудване и инсталиране (точки за интернет достъп), а бенефициерът ще плаща за свързването (абонамент за интернет) и поддържането на оборудването в добро състояние за период от поне 3 години. Местните органи ще бъдат насърчавани да разработват и популяризират свои собствени цифрови услуги в области като електронно управление, електронно здравеопазване, електронен туризъм и др. чрез специално приложение. Как се кандидатства за WiFi4EU? Схемата WiFi4EU ще бъде реализирана чрез опростени и небюрократични процедури, като онлайн заявления, плащания с ваучери и облекчени изисквания за мониторинг. Подборът на проектите ще става по реда на тяхното постъпване. Организаторите на проекти, кандидатстващи по схемата, трябва да предлагат да се оборудват места, в които не съществува публично или частно предлагане на точки за безплатен достъп до Wi-Fi с подобни характеристики. Очаква се първата покана за проекти да бъде отправена към края на 2017 г. или в началото на 2018 г.

Всичко по темата – тук:

   

Европейската комисия публикува изданието за 2017 г. на своя годишен обзор „Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа“. В тазгодишното издание се потвърждават положителните тенденции на пазара на труда и в социалната област и засилващият се икономически растеж. С над 234 милиона заети лица заетостта в ЕС никога досега не е била на по-високо равнище, а безработицата е на най-ниското си равнище от декември 2008 г. насам. От 2013 г. насам в ЕС са създадени 10 милиона работни места. Въпреки постигнатия социален и икономически напредък като цяло обаче, данните сочат, че върху младото поколение пада особено голяма тежест: обикновено младите хора се сблъскват с повече трудности при намирането на работа и се намират по-често в нестандартни и несигурни форми на заетост, в това число временни договори, което може да намали обхвата на социалната им закрила. Може да се очаква също така, че те ще получават по- ниски пенсии спрямо заплатите си. Ето защо обзорът за 2017 г. се съсредоточава върху справедливостта между поколенията: трябва да гарантираме, че всички поколения извличат полза от настоящите положителни икономически тенденции.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Този годишен обзор показва още веднъж, че сме поели решително по пътя към повече растеж и работни места. Въпреки това днешните млади хора и техните деца могат да се озоват в по-неблагоприятно положение отколкото своите родители. Не искаме това да се случи. Необходими са бързи действия. С европейския стълб на социалните права искаме да запазим и подобрим нашите социални стандарти и условията на живот за бъдещите поколения.“

Прегледът показва, че въпреки постепенното подобряване на стандарта на живот в ЕС младите хора не извличат ползи наравно с по-възрастните поколения от това положително развитие. Нещо повече, делът на доходите от труд на по-младите възрастови групи с течение на времето намаля.

Тези предизвикателства се отразяват на решенията на по-младите хора, свързани с домакинството, включително на решенията им да имат деца и да закупят жилище. На свой ред това може да има отрицателни последствия за раждаемостта, а оттам за устойчивостта на пенсионните системи и растежа. В допълнение според прогнозите до 2060 г. населението в трудоспособна възраст ще намалява с 0,3 % всяка година. Това означава, че по-малобройна работна сила ще трябва да гарантира запазването на настоящите темпове на растеж. Това означава също така, че в същото време по-малък брой осигурени лица ще плащат вноски в пенсионната система — често по-ниски и/или нередовни вноски, тъй като те няма да съответстват на работа на пълно работно време и/или на стандартна заетост, като в същото време повече пенсионери ще зависят от тях. С оглед на това днешните млади работници и бъдещите поколения са изправени пред двойна тежест, произтичаща от демографските промени и необходимостта да се гарантира устойчивостта на пенсионните системи. Какво следва? Създателите на политики могат да се подготвят за тези промени и да ги смекчат по няколко начина. Преди всичко ние трябва да използваме пълноценно нашия човешки потенциал на пазара на труда, като направим активни хората от всички поколения и им осигурим подходящите умения, както и като гарантираме, че продължителността на трудовия живот е пропорционална на средната продължителност на живота. Усилията в областта на политиката, водещи до по-висока раждаемост, и ефикасното управление на миграцията могат също да помогнат, както и подкрепата за иновациите и увеличаването на ефективните разходи за инвестиции в уменията на младите и възрастните хора и тяхното образование.

Докладът можете да прегледате тук:

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) отбелязва 10-та си годишнина с Доклад относно основните права в ЕС.

В документа от 2017 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и оставащите проблемни области. В доклада са представени становищата на FRA относно основното развитие в ред от тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища.
По този начин в него е предоставен кратък, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.

Прегледът е върху няколко ключови области и политики:

 • Харта на основните права на ЕС и използването и от държавите членки
 • Равенство и недискриминация
 • Расизъм, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост
 • Интегриране на ромите
 • Убежище, визи, миграция, граници и интеграция
 • Информационно общество, неприкосновеност на личния живот и защита на данните
 • Права на детето 
 • Достъп до правосъдие, включително права на жертвите на престъпления 
 • Тенденции при прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания 

Пълен текст на доклада – тук:

   

 

Срок за кандидатсване: 10.08.2017 (11:00) – 25.09.2017 (15:00)                    Допустими кандидати: Юридически лица  

Културната програма на Българското председателство цели да представи българската националната специфика и идентичност, да подчертае мястото на България в Европа, да представи наследството, традициите и културното многообразие, постиженията, таланта и новаторските търсения и творчески идеи на българските творци и граждани, както и да създаде възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.

Всички подробности – тук:

 

   

Четенето, писането, правенето на прости изчисления и използването на компютър са неща, които правим ежедневно, като на практика прилагаме нашите основни умения, често без дори да забележим.
Това обаче не важи в еднаква степен за всички. За почти 70 милиона души в Европа тези прости задачи, които другите считат за даденост, са изпитание.
Независимо дали са заети, безработни или икономически неактивни, инициативата „Повишаване на уменията“ ще даде нова възможност на тези хора чрез установяването и признаването на знанията и уменията, които те вече притежават, предлагайки им допълнително образование и обучение, което в крайна сметка би довело до нова квалификация.

Повече за това – от следния инфолист:

   

Половин година след като Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност и след свързването на кандидатите и работодателите за доброволчески назначения, започнало през март 2017 г., сега се откриват и хиляди възможности за работни места и стаж.

За тази цел Европейската комисия подкрепя два проекта, ръководени от италианските и френските публични служби по заетостта, които ще предложат свързани със солидарността работа или стаж в друга държава от ЕС на 6000 млади хора.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен споделя по този повод: „Целта на Европейския корпус за солидарност е да се открият повече и по-добри възможности. Радвам се, че от днес нататък, с началото на професионалното направление на корпуса, младите хора могат да се възползват от пълния му потенциал. В сътрудничество с публичните служби по заетостта и партньорите на място ще предоставим на хиляди младежи конкретна възможност за работа или стаж в области, свързани със солидарността, в цяла Европа. Това ще им позволи да развиват своите умения и да увеличават бъдещите си перспективи на пазара на труда“.

Двата проекта са ръководени от френската публична служба по заетостта („Pôle Emploi“) и италианската Национална агенция за активни политики за заетост (ANPAL). Те обединяват публични служби по заетостта и организации от различни държави — членки на ЕС, например организации на работодателите и институти за обучение, за да предоставят възможности за работа или стаж в области, свързани със солидарността, на младежи на възраст между 18 и 30 години. Избраните участници ще могат да се включат в широка гама от дейности като здравеопазване, социална интеграция, опазване на околната среда, помощ за мигрантите и бежанците или хранителни помощи в друга държава от ЕС. Проектите ще установят връзка с работодатели, ще гарантират подбирането на подходящи кандидати и ще предоставят на участниците финансова и други видове подкрепа, като например обучение. Проектите се финансират с над 14 милиона евро от Програмата за заетост и социални иновации.

График и следващи стъпки

Двата проекта ще продължат до март 2019 г.

Успоредно с това Европейският корпус за солидарност ще бъде доразвиван и консолидиран. Целта е да се предоставят 100 000 места до края на 2020 г.

Опитът, извлечен от стартиращите два нови проекта, , ще спомогне да се положат основите за разгръщането на Европейския корпус за солидарност до 2020 г. Двата проекта ще продължат да подкрепят млади хора в намирането на работа и стажове в чужбина до пролетта на 2019 г. и ще работят заедно с други проекти за професионални стажове по линия на Европейския корпус за солидарност.

   

Всяка година Европейската комисия изготвя годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС от държавите-членки.

Съгласно 34-ия годишен доклад през 2016 г. има значително увеличение (с 21%) на откритите дела за нарушение в сравнение с предходната година, достигайки връх от пет години. Това буди тревога, защото неправилното прилагане на правото на ЕС отнема на гражданите и бизнеса права и ползи.

Как изглеждат нещата за България – EU28_factsheet_2016_bg_0

   

ЕП с мерки срещу увеличаването на заболяванията от ХИВ, туберкулоза и хепатит C

–          Настоява тестовете за ХИВ да бъдат безплатни, за да се гарантира ранното откриване;

–          Обръща внимание на нарастващата антимикробната резистентност на туберкулозата (AMP);

–          За разработване на последователен подход в ЕС за борба с вируса на хепатит C.

В сряда , 5 юли, евродепутатите призоваваха Комисията да разработи всеобхватна и дългосрочна рамка на ЕС за справяне с ХИВ/СПИН, туберкулозата и вирусния хепатит.

Необходими са хармонизирани на равнище ЕС програми, които да могат да открият навреме огнищата на инфекции, да оценяват тенденциите в заболеваемостта, да предоставят прогнози за тежестта на заболяването и да проследяват ефективно в реално време веригата на диагнозата, лечението и полагането на грижи.

Парламентът подчертава, че ХИВ продължава да бъде заразната болест, водеща до най-силно социално стигматизиране и призовава ЕК и държавите членки да улеснят достъпа до иновативно лечение, включително за най-уязвимите групи, и да работят за борба със социалното стигматизиране. Евродепутатите насърчават държавите членки да направят тестовете за ХИВ безплатни, за да гарантират ранното откриване на вируса.
Туберкулозата, която е основната причина за смърт при пациентите, живеещи с ХИВ, се е превърнала в сериозна трансгранична заплаха за хората в един глобализиран свят, в който мобилността на населението се увеличава. Броят на заразените с туберкулоза в света се покачи за трета поредна година през 2014 г.
Евродепутатите подчертаха, че е важно да се овладее възникващата криза с антимикробната резистентност и призоваха европейските лидери да си сътрудничат за установяване на трансгранични мерки за предотвратяване разпространението на туберкулозата и съвместни действия.
Относно вируса на хепатит C, евродепутатите заявиха, че над 90% от пациентите нямат изявени симптоми при заразяване с вируса, държавите членки нямат стандартизиран протокол за скрининг за хепатит, а броят на засегнатите лица не трябва да се подценява. Те призоваха Комисията да даде ход на мултидисциплинарен план, който да стандартизира скрининга, тестването и протоколите за лечение, както и ще премахне хепатит C в ЕС до 2030 г.
   

Можете да прегледате и свалите в PDF формат от тук – ЕД 3, 2017

   

От днес 15 юни 2017 таксите за роуминг в Европейския съюз престават да съществуват.

Председателят на Европейския парламент АнтониоТаяни, министър-председателят на Малта Джоузеф Мускат, от името на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз, и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, направиха следното изявление:

„Европейският съюз съществува, за да сближава хората и да улеснява живота им. Премахването на таксите за роуминг е истински европейски успех.Отсега нататък гражданите, които пътуват в ЕС, ще могат да се обаждат, да пращат съобщения и да общуват през мобилните си устройства на цените, които заплащат у дома. Премахването на таксите за роуминг е едно от най-големите и осезаеми постижения на ЕС.

През последните 10 години нашите институции работиха усилено съвместно, за да поправят тази пазарна неефективност. При всяко преминаване на граница в ЕС по празници, за работа, следване или просто на кратко посещение европейските граждани внимаваха как използват своите мобилни телефони и се притесняваха от високи телефонни сметки заради таксите за роуминг. Таксите за роуминг са на път да се превърнат в история. От утре ще можете да останете във връзка, докато пътувате в ЕС, на цената, която плащате у дома. Отдавна чакахме този ден и мнозина се потрудиха той да настъпи. Чрез тясно сътрудничество Европейският съюз постигна конкретни положителни резултати за европейските граждани. Горди сме, че ЕС сложи край на високите цени за роуминг и сме благодарни на всички, които показаха решителност да се преборят с всички предизвикателства по пътя към целта.

Едновременно с това ЕС успя да намери точния баланс между премахването на таксите за роуминг и необходимостта националните абонаментни пакети за мобилни услуги да запазят своята конкурентоспособност и привлекателност. Операторите разполагаха с 2 години да се подготвят за този ден и сме уверени, че те ще се възползват от възможностите, които предлагат новите правила в полза на своите клиенти. Премахването на таксите за роуминг е в основата на цифровия единен пазар на ЕС и е нова стъпка към изграждането на единно и устойчиво европейско цифрово общество, достъпно за всички наши граждани.“

Повече подробности, въпроси и отговори, можете да намерите ТУК!

   

30-та годишнина на програмата „Еразъм“ за обмен в чужбина, в която досега са взели участие 9 милиона души, бе официално отбелязана на 13 юни 2017.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския парламент Антонио Таяни бяха сред главните участници в честванията в Европейския парламент в Страсбург в петък по случай 30-та годишнина на програмата „Еразъм“. По този повод Комисията въвежда също така ново мобилно приложение за програмата „Еразъм+“. Приложението е предназначено за студенти, учащи в областта на професионалното образование и участници в младежки обмени и ще улесни действията на младите хора по линия на „Еразъм+“.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Всяко евро, което инвестираме в „Еразъм+“ е инвестиция в бъдещето — бъдещето на младите хора и на европейската идея. Аз лично не мога да си представя нещо друго, което да заслужава повече нашите инвестиции от тези бъдещи лидери. С отбелязването на деветмилионния участник, нека да направим необходимото да сме 9 пъти по- амбициозни за бъдещето на програмата „Еразъм+“.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта: „Както всеки обмен по „Еразъм+“ обогатява житейския опит — и в професионален, и в личен план — така 30-те години на мобилност и сътрудничество дадоха на Европа едно отворено и предприемаческо поколение от 9 милиона души, които днес чертаят бъдещето на нашето общество. Като осигурява лесен достъп до „Еразъм+“ , новото приложение ще доближи Европа до младите хора в целия свят.“

Мобилното приложение „Еразъм+“ е важна придобивка за програма, която през периода 2014—2020 г. ще оказва подкрепа на повече от 4 милиона души да учат, да се обучават и да извършват доброволческа дейност в чужбина. То ще бъде ориентир за студентите, учащите в областта на професионалното образование и младите хора през цялото им обучение по линия на „Еразъм+“. Това ще спомогне програмата да стане по-приобщаваща и достъпна за всички. Комисията е поела сериозен ангажимент да изгради, заедно с поколението „Еразъм+“, бъдещето на програма „Еразъм+“ и след 2020 г., като целта е програмата да стане по-солидна и да се гарантира, че тя ще достигне до още по-широк кръг от млади хора. Мобилното приложение „Еразъм+“ ще даде възможност на участниците: Лесно да проследяват своя напредък по различните административни стъпки — преди, по време и след престоя си в чужбина. Чрез приложението студентите ще могат и да договарят и подписват онлайн своите споразумения за учебна дейност, както с изпращащите, така и с приемащите университети; – Да обменят и да гласуват за предпочитаните от тях съвети, за да помогнат на други хора да се интегрират в местните общности; както и – Да подобрят езиковите си умения посредством пряка връзка към платформата за онлайн езикова подкрепа по „Еразъм+“, която предлага онлайн курсове с преподавател и интерактивно наставничество на живо.

Първата версия на приложението вече е достъпна както за iOS, така и за Android. Чрез нови характеристики и постоянно актуализиране достъпът до него скоро ще бъде разширен, за да бъдат включени и други групи участници в програмата „Еразъм+“, като същевременно се гарантира, че приложението отговаря и на бъдещите нужди на поколението „Еразъм+“.

   

Евродепутатите дадоха зелена светлина за опростяване на енергийните етикети. Промените ще позволят на потребителите по-лесно да избират продукти, които намаляват потреблението и техните сметки за енергия.

Нова, по-стабилна скала от A до G, която показва енергийната ефективност на домакинските уреди ще взезе в сила. Потребителите ще могат по-ефективно да избират продукти, за да намалят потреблението на енергия и техните сметки, а производителите ще бъдат насърчавани да внедряват повече иновации и да инвестират в продукти с по-висока енергийна ефективност.

Потребителите ще видят първите енергийни етикети с новата рейтингова скала без „+“ (А+/ А++/ А+++ и др.) в магазините най-рано в края на 2019 г. Следвайки технологичния напредък в областта на енергийната ефективност, всяко последващо преобразуване на скалите за нови енергийни етикети ще влезе в сила, когато 30% от продуктите, които се продават на пазара на ЕС, попадат в най-високия енергиен клас А, или 50% от продуктите, които се продават на европейския пазар, попадат в два от най-високите енергийни класа А и B.

Етикетите ще бъдат отпечатани върху опаковката на продуктите, но ще бъдат достъпни и в електронен формат. Потребителите ще могат също да търсят и свалят онлайн подробна информация за продуктите. В случаи на актуализации, които биха повлияли на енергийната ефективност на вече закупения продукт, доставчикът е длъжен да информира клиента, се казва още в документа.

Всяка визуална реклама или технически промоционален материал за конкретен модел продукт трябва да се отнася до класа за енергийна ефективност и рейтинговата скала на етикета му. Предвижда се провеждането на информационни кампании за потребителите относно промените в енергийните етикети.

ЕК трябва да създаде продуктова база данни, за да помогне на националните органи за надзор да наблюдават спазването на изискванията, онлайн портал за широката общественост, както и да подкрепя сътрудничеството и обмена на информация. Комисията също следва да състави насоки за прилагането на най-добрите практики за изпробване на продуктите и обмен на информация.

 

   

Председателят на Европейския парламент (ЕП) Таяни заяви: „Парижкото споразумение е живо и ще продължим да работим по него“ и така отговори на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за оттеглянето на страната от Парижкото споразумение за климата.

Pacta sunt servanda [лат. Договорите трябва да се спазват]. Парижкото споразумение трябва да бъде спазено. Това е въпрос на доверие и лидерство“, заяви председателят на Европейския парламент Антонио Таяни (ЕНП, Италия).

„Тези, които избират да останат извън споразумението, ще пропуснат историческа възможност за гражданите, икономиката и планетата. ЕС ще продължи да води усилията срещу изменението на климата и да бъде световен център за привличане на инвестиции, иновации и технологии, създавайки нови работни места и повишавайки конкурентоспособността“, добави той.

Понастоящем Европейският парламент работи по три законодателни мерки за прилагане на Парижкото споразумение: реформата на пазара на въглеродни емисии (EU ETC) след 2020 г. (докладчик Джули Гърлинг), Регламента за споделяне на усилията за постигане целите за 2030 г. (докладчик Гербен-Ян Гербранди) и Регламента за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (докладчик Норберт Линс).

   

На 30 май 2017 Комисията предложи проектобюджет за 2018 г. в размер на 161 милиарда евро поети задължения, за да се стимулира създаването на повече работни места, особено за младите хора, и да се даде тласък на растежа и стратегическите инвестиции. Опирайки се на вече осъществените през предходни години дейности, бюджетът на ЕС за следващата година ще продължи да действа ефективно за справяне с предизвикателството, което представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него. По-доброто докладване ще засили акцента върху конкретните резултати, които ще бъдат постигнати благодарение на финансирането от ЕС.

Предложеният бюджет е

изготвен съобразно ограниченията, определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка, но с презумпцията, че Съветът ще приеме официално вече договореното междинно преразглеждане на тази рамка скоро след изборите в Обединеното кралство, които ще бъдат проведени на 8 юни. В противен случай някои от допълнителните предложени разходи, като оставащите 700 милиона евро за инициативата за младежка заетост през периода 2018—2020 г., няма да бъдат гарантирани и Комисията вероятно ще трябва да използва средства от перото за селското стопанство, за да плати допълнителните суми, предвидени за сигурността и миграцията. Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение.

АКЦЕНТИ В БЮДЖЕТА ЗА 2018

Стимулиране на създаването на работни места и на инвестициите

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на плана „Юнкер“, е обезпечен с гаранция от бюджета на ЕС, допълнена със средства от собствения капитал на Европейската инвестиционна банка. Целта му е да подпомага създаването на работни места и да стимулира растежа чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси с цел мобилизиране на частни инвестиции. Очаква се до момента Фондът да е мобилизирал инвестиции на стойност 194 милиарда евро. Комисията предлага през 2018 г. гаранционният фонд на ЕФСИ да бъде захранен с още 2 милиарда евро. Структурните и инвестиционните фондове продължават да са основните инвестиционни инструменти на ЕС. Те подкрепят МСП и действията, предприети предимно в областта на научните изследвания и иновациите, транспорта, околната среда и развитието на селските райони. Бюджетът на ЕС ще отпусне 55,4 милиарда евро за структурните и инвестиционните фондове, предназначени за регионите и държавите членки, и почти 59,6 милиарда евро за земеделските стопани и развитието на селските райони. След бавен старт през първите години се очаква структурните и инвестиционните програми на ЕС за периода 2014—2020 г. да достигнат нормален ритъм на изпълнение през 2018 г. съгласно поетите задължения, договорени от държавите членки и Европейския парламент. С това се обяснява увеличението на общите плащания с 8,1 % в сравнение с бюджета за 2017 г. Насърчаването на устойчивото развитие ще ръководи също така действията на бюджета на ЕС извън Съюза, които се подсилват значително по отношение на съседните на ЕС държави. Поради това се очаква новият Европейски фонд за устойчиво развитие да мобилизира допълнително финансиране, особено от частния сектор.

Предлагане на по-добри възможности за младите хора

Целта на програмата „Еразъм+“ е да бъдат изпълнени договорените цели на политиката на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез подобряване на уменията и компетенциите на учащите, чрез насърчаване на качествените подобрения в заведенията и организациите за образование, за обучение и за младежта и чрез стимулиране на развитието на политиката. В проектобюджета за 2018 г. за тази цел са заделени 2,3 милиарда евро, което представлява увеличение с 9,5 % в сравнение с бюджета за 2017 г. До края на 2016 г. ползи от подпомаганите по линия на инициативата за младежка заетост дейности са извлекли около 1,6 милиона млади хора. Тази инициатива допринесе за намаляването на младежката безработица в повечето държави членки. Тъй като обаче безработицата продължава да е над равнищата отпреди финансовата криза, необходими са постоянни усилия и подкрепа на равнището на ЕС. За тази цел за инициативата следва да бъдат осигурени допълнителни 1,2 милиарда евро през периода 2017—2020 г., от които 233 милиона евро са включени в проектобюджета за 2018 г., а 500 милиона евро са предвидени в коригиращ бюджет за 2017 г., който също се предлага днес. Друга възможност за младите хора е Европейският корпус за солидарност, който осигурява работа за доброволци, стаж и предложения за работа за период от 2 до 12 месеца, с което насърчава солидарността в общностите в Европа. Днес Комисията предложи бюджет и правно основание за Европейския корпус за солидарност, за да могат в него да участват 100 000 европейци до 2020 г. Действията, свързани с Европейския корпус за солидарност през периода 2018—2020 г., ще бъдат на обща стойност 342 милиона евро, 89 милиона евро от които ще бъдат отпуснати през 2018 г.

Ефективно реагиране на геополитическите предизвикателства

Тъй като миграцията и сигурността продължават да са първостепенни приори

тети, Комисията планира да продължи да финансира широк набор от свързани с тези области действия в рамките на ЕС, като осигуряване на хуманитарна помощ, подсилване на управлението на външните граници, оказване на подкрепа на най-засегнатите държави членки и др. С предвидените в проектобюджета за 2018 г. 4,1 милиарда евро за миграцията и сигурността общият размер на финансирането от ЕС в тези две области възлиза на безпрецедентните 22 милиарда евро през периода 2015—2018 г. Проектобюджетът за 2018 г. отразява факта, че по-голямата част от тези средства бяха отпуснати в началото на периода. Ще бъдат осигурени и допълнителни средства за справяне с първопричините за миграцията във външен план, най-вече чрез предоставяне на помощ на държавите, които не членуват в ЕС и които са изправени пред големи миграционни потоци, като Ливан и Йордания. В проектобюджета са включени и ангажиментите за този регион в размер на 560 милиона евро, поети на проведената през април 2017 г. конференция в Брюксел относно подкрепата за бъдещето на Сирия. В областта на сигурността финансирането от ЕС ще бъде съсредоточено върху превантивните мерки за сигурност, и по-конкретно в областта на тежката и организираната престъпност, включително засилване на координацията и сътрудничеството между националните правоприлагащи органи, повишаване на сигурността на външните граници на ЕС и подпомагане на държавите членки в борбата срещу тероризма и киберпрестъпленията. Освен това през 2017 г. Комисията започна т.нар. подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, които се финансират от ЕС. Като цяло в бюджета са предвидени 90 милиона евро за периода 2017—2019 г., с които ще бъдат финансирани съвместни научни изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти.

   

9 май – Ден на Европа: в СУ „Крум Попов“, гр. Левски с прекрасната Елена Асенова – млад лидер в общността и СУ ”Христо Смирненски“, гр. Искър – щандът с наредените върху него материали бе разграбен буквално, а раздаването на материалите бе съчетано с провеждането на дискусия за датата 9-ти май.

 

 

 

 

 

 

 

10 май 2017, Европа Директно – Плевен в своето голямо общоградско събитие в гр. Левски.

 

16 май – финал на нещо, започнало преди месеци: наше партньорство с учители, които няма да се уморят да бъдат провокатори. Да водят своите ученици по нови пътеки.
Младите разказват своите истории за Европа-преживени лично: от класната стая в Плевен, през Дома на Европа в София, до Италия и обратно у дома. И след всичко това – с нови хоризонти, нови възможности, с усетена европейска принадлежност.

Днес те са само на 17-18. На следващите евро избори вече ще са с право на глас и ще избират. Затова горим за бъдещето на Европа, за възможностите пред младите в нея, за евро политиките, с които ако ти не се занимаваш- те се занимават с теб! #EUSolidarityCorps
#FutureOfEurope #Erasmus+ #BG10xEU
За Европа Директно – Плевен беше удоволствие!

   

Европейската икономика навлезе в петата си година на възстановяване, което вече обхваща всички държави — членки на ЕС. Очаква се това да продължи като цяло с постоянни темпове през настоящата и следващата година.

Съгласно публикуваната днес пролетна прогноза на Европейската комисия растежът на БВП на еврозоната ще е 1,7 % през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. (в зимната прогноза съответно 1,6 % и 1,8 %). Растежът на БВП в ЕС в общи линии се очаква да остане на постоянно равнище от 1,9 % през двете години (1,8 % и за двете години в зимната прогноза).

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днешната икономическа прогноза показва, че растежът в ЕС набира скорост, а безработицата продължава да намалява. При все това картината е много различна в различните държави членки, като в тези от тях, въвели по-амбициозни структурни реформи, са отчетени по-добри икономически показатели. За възстановяване на баланса се нуждаем от решителни реформи в цяла Европа — от отварянето на нашите пазари на стоки и услуги до модернизирането на пазара на труда и на социалните системи. В епохата на демографски и технологични промени нашите икономики също трябва да се развиват, така че да предлагат повече възможности и по-добър стандарт на живот за хората.“

 • Очаква се засилване на растежа в световен мащаб Глобалната икономика набра скорост в края на миналата и началото на настоящата година, като растежът в много държави с развита или бързо развиваща се икономика се ускори едновременно. Очаква се растежът в световен мащаб (с изключение на ЕС) да се повиши до 3,7 % тази година и 3,9 % през 2018 г. спрямо 3,2 % през 2016 г. (без промяна спрямо зимната прогноза), тъй като китайската икономика ще остане стабилна в близко бъдеще, а възстановяването на цените на стоките помага на другите държави с бързо развиваща се икономика. Перспективата за икономиката на САЩ до голяма степен остава без промяна в сравнение със зимната прогноза. Като цяло не се очаква нетният износ да има въздействие върху растежа на БВП на еврозоната през 2017 г. и 2018 г. Временно засилване на общата инфлация Инфлацията се повиши значително през последните месеци, основно поради увеличението на цените на петрола. Въпреки това, същинската инфлация, която изключва нестабилните цени на енергията и непреработените хранителни продукти, остана относително стабилна и значително под своята дългосрочна средна стойност.
 • Инфлацията в еврозоната се очаква да се повиши от 0,2 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г., преди да се върне отново на равнище от 1,3 % през 2018 г., когато отмине въздействието на растящите цени на петрола. Инфлацията забавя частното потребление; инвестициите остават на постоянни равнища През 2016 г. частното потребление, основният двигател на растежа през последните години, нарасна с най-големи темпове за последните 10 години, но се очаква да намалее през тази година, тъй като инфлацията отчасти ограничава засилването на покупателната способност на домакинствата. През следващата година, с очаквания спад на инфлацията, частното потребление IP/17/1237 би следвало отново леко да нарасне.
 • Очаква се инвестициите да се увеличават със сравнително стабилни темпове, но да продължат да бъдат възпрепятствани от скромните перспективи за растеж и необходимостта от по-нататъшно намаляване на задлъжнялостта в някои сектори. Редица фактори подкрепят постепенното увеличаване, като например повишаващото се равнище на оползотворяване на капацитета, корпоративната рентабилност и привлекателните условия на финансиране, включително чрез Плана за инвестиции за Европа.
 • Спадът на безработицата продължава. Безработицата продължава тенденцията си към намаляване, но остава висока в много държави. В еврозоната се очаква тя да спадне до 9,4 % през 2017 г. и 8,9 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от началото на 2009 г. Това се дължи на нарастването на вътрешното търсене, структурните реформи и други държавни политики, които в някои страни насърчават активното разкриване на работни места. Тенденцията в ЕС като цяло се очаква да бъде подобна, като безработицата се очаква да спадне до 8,0 % през 2017 г. и 7,7 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от края на 2008 г. насам.
 • Състоянието на публичните финанси се подобрява. През 2017 г. и 2018 г, както в еврозоната, така и в ЕС се очаква съотношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП и съотношението на брутния дълг към БВП да намалеят. По-ниските лихвени плащания и задържането на заплатите в публичния сектор следва да гарантират, че дефицитите продължават да намаляват, макар и с по-бавни темпове, отколкото през последните години. В еврозоната се очаква съотношението на дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП да намалее от 1,5 % от БВП през 2016 г. до 1,4 % през 2017 г. и 1,3 % през 2018 г., докато в ЕС това съотношение се очаква да се понижи от 1,7 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г. и 1,5 % през 2018 г. В еврозоната се очаква съотношението на брутния дълг към БВП да намалее от 91,3 % през 2016 г. до 90,3 % през 2017 г. и 89,0 % през 2018 г., докато в ЕС това съотношение се очаква да се понижи от 85,1 % през 2016 г. до 84,8 % през 2017 г. и 83,6 % през 2018 г.

Рисковете, съпътстващи прогнозата, са по-балансирани, но остават свързани с нейното влошаване Несигурността по отношение на икономическите перспективи остава висока. Като цяло рисковете са по-балансирани от тези в зимната прогноза, но остава възможността за влошаване на показателите. Външните рискове са свързани например с бъдещата икономическа и търговска политика на САЩ, както и с геополитическото напрежение в по-широк контекст. Икономическите реформи в Китай, състоянието на банковия сектор в Европа и предстоящите преговори с Обединеното кралство относно излизането на страната от ЕС също се считат за възможни рискове за влошаване на прогнозата.

   

На 10 май 2017 Европейската комисия представи началото на процес на размисъл относно извличането на ползите от глобализацията.

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, представена на 1 март, Комисията публикува днес своя документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията. Опирайки се на обективна оценка на ползите и недостатъците на глобализацията, днешният документ цели започването на дискусия за това как ЕС и неговите държави членки могат да моделират глобализацията, така че да се предвиди бъдещето и да се подобри качеството на живот на европейците.

В документа за размисъл се предлага неподправен поглед върху отражението на глобализацията върху ЕС. Факт е, че макар и глобализацията да донесе значителни ползи за ЕС, тя го изправи и пред много предизвикателства. В световен план глобализацията спомогна за излизането на милиони хора от бедността и даде възможност на по-бедните държави да настигнат по-богатите. Що се отнася до ЕС, световната търговия допринесе за икономическия му растеж, като с всеки 1 милиард евро от допълнителен износ се поддържат 14 000 работни места, а по-бедните домакинства се възползват от по-евтините вносни стоки. Тези ползи обаче не са нито автоматични, нито равномерно разпределени сред нашите граждани. Освен това Европа е засегната от факта, че не всички други държави спазват същите стандарти в области като заетостта, околната среда или стандартите за безопасност, което означава, че европейските дружества са в по-малка степен способни да се конкурират само въз основа на цената със своите международни партньори. Това може да доведе до затваряне на фабрики, загуба на работни места или натиск за намаляване на заплащането и влошаване на условията на труд на работниците. При все това нито протекционизмът, нито ненамесата са решение. Представените в документа за размисъл факти ясно сочат, че глобализацията може да носи ползи, ако бъде правилно управлявана. ЕС трябва да постигне по-добро разпределяне на ползите от глобализацията, като работи съвместно с държавите членки и регионите, с международните партньори и други заинтересовани страни. Заедно трябва да се възползваме от възможността да моделираме глобализацията съобразно собствените си ценности и интереси.

С представения днес документ за размисъл се поставя началото на дискусия от първостепенно значение относно начините, по които ЕС може най-добре да се възползва от глобализацията и да посрещне нейните възможности и предизвикателства: във външен план документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети. ЕС винаги се е застъпвал за установяването на твърди и ефективни многостранни световни – IP/17/1230 правила и трябва да продължи да работи за адаптирането им към новите предизвикателства и за ефективното им прилагане. Така например ЕС би могъл да настоява за нови правила, с които да се осигурят еднакви условия за конкуренция, давайки отпор на вредни и нелоялни практики като укриването на данъци, държавните субсидии и социалния дъмпинг. Съществуването на ефективни инструменти за търговска защита и многостранен инвестиционен съд също би могло да помогне на ЕС да действа решително срещу държавите или предприятията, които използват нелоялни практики; във вътрешен план в документа се предлагат инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот. Прогресивните данъчни политики, инвестирането в иновации и солидните социални политики могат да спомогнат за по-справедливото преразпределение на благата в обществото. Същевременно отрицателните въздействия могат да бъдат смекчени с използването на структурните фондове на ЕС в помощ на уязвимите региони и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (вж. информационната брошура относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), чрез който се помага на работници, изгубили работата си, да си намерят нова.

 

Около една трета от националния ни доход идва от търговията ни с останалия свят. С разрастването на чуждестранните пазари се увеличи и износът на ЕС, което способства за по- високоплатени работни места. Като се специализират в това, което умеят най-добре, държавите могат да произвеждат повече за по-малко, което стимулира покупателната способност на потребителите. Хората пътуват, работят, учат и живеят свободно в различни държави. Те общуват в интернет, споделяйки своите идеи, култури и опит. Учащите разполагат с онлайн достъп до курсове, провеждани от водещи университети в целия свят. Конкуренцията на международно равнище и научното сътрудничество ускоряват иновациите. Глобализацията избави от бедност стотици милиони хора и предостави възможност на по-бедните държави да настигнат по-богатите. Тя поражда обаче и предизвикателства. Много европейци са загрижени, че глобализацията води до неравенство, загуба на работни места, социална несправедливост и занижени стандарти в областта на околната среда, здравето и неприкосновеността на личния живот. Понякога те имат и усещането, че са застрашени тяхната идентичност, традиции и начин на живот. Тези опасения трябва да бъдат взети под внимание и да се търсят решения за тях. Извличането на ползите от глобализацията, оформянето на един по-добър свят, насърчаването на високи стандарти и ценности извън Европа, защитата на гражданите ни от нелоялни практики и полагането на усилия за повишаване на устойчивостта на обществата ни и конкурентоспособността на икономиките ни са все основни приоритети за настоящата Комисия. Документът за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията представлява последващо действие във връзка с Бялата книга за бъдещето на Европа, представена на 1 март, в която се посочват основните предизвикателства и възможности пред Европа през следващото десетилетие. Бялата книга постави началото на процес за решаване на бъдещето на Съюза от двадесет и седемте държави. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще бъде домакин на поредица от дебати за бъдещето на Европа в европейските градове и региони.

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.