500 млрд. евро разширяват инвестиционния план на ЕС

На 12 декември 2017 по време на текущата пленарна сесия на Европейския парламент бе гласувано решение за удължаване и разширяване с 500 млрд. евро на инвестиционния план на ЕС. В резюме това означава, че:

  • Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще бъде удължен до 2020 г.;
  • ЕФСИ ще бъде увеличен с допълнителни средства за финансиране на повече проекти;
  • финансиране на иновативни проекти с високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени.

ЕФСИ, който помогна за възстановяването на икономиката, беше удължен до 2020 г. по време на пленарното заседание във вторник. Той ще получи допълнителни средства за финансиране на повече проекти. Ключовите точки от проекта,  договорени от евродепутатите и държавите членки и одобрени от Парламента като цяло:

  • ЕФСИ, известен също като плана „Юнкер“, ще бъде удължен до 2020 г. Целта е да се мобилизират до 500 млрд. евро;
  • Целта е да се компенсират пазарни слабости и инвестиционни пропуски, като се финансират иновативни проекти с високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени;
  • Инвестициите трябва също така да насърчават създаването на работни места, особено за младите хора, растежа и конкурентоспособността, енергетиката, околната среда и климата, здравеопазването, научните изследвания и иновации, устойчивия транспорт, цифровия сектор и творческите индустрии и икономически по-слабите региони на ЕС;
  • Европейският парламент придобива правото да номинира член на Управителния съвет на ЕФСИ, който може да подобри прозрачността и отчетността.                                      

Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти:

  • Новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-силно присъствие на местно ниво;
  • Ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките проекти на националните насърчителни банки, които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни и трансгранични проекти;
  • В случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ следва, по изключение, да намали разходите за бенефициента на финансирането.

Българските евродепутати, коментираха по време на дебата:

Ева Паунова (ЕНП, България): „Дори вече скептиците са наясно, че планът Юнкер работи и дава резултати с реално отражение в европейската икономика. Например, за година и половина българските проекти са спечелили 360 милиона евро съфинансиране от ЕФСИ. С допълнителните частни инвестиции общата им стойност ще стигне 1.5 милиарда евро, което е 3% от БВП за 2017г. Фактът, че България е втора по привлечени по плана „Юнкер“ инвестиции спрямо БВП, както и една от първите с регионално консултантско звено за изготвяне на проекти, показва, че администрацията и бизнесът ни са в крак с новите тенденции в Европа за използване на все повече финансови инструменти.“

Георги Пирински (С&Д, България): „Резолюцията на ЕП въвежда особено важни нови изисквания за далеч по-балансирано географско разпределение на инвестициите, включване на независим експерт в работата на Управителния съвет с цел да осигурява обективна оценка на проектите, засилена роля на националните и регионални банки за развитие. Тези изисквания бяха приети по инициатива на Групата на социалистите и представляват качествени промени в отговор на сериозните недостатъци на Фонда през първия период на дейността му.“

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.