ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС

Европейската комисия предложи набор от програми  за стимулиране на работните места, растеж и инвестициите в целия Европейски съюз. Програмите са част от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. В тази публикация са разяснени възможностите за финансиране, които отделните програми предлагат.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.