Станаха задължителни подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите

Считано от 1 септември 2017 г. всички нови модели автомобили ще трябва да преминават нови, по-надеждни изпитвания за емисии при движение в реални условия („емисии при реални условия“ — ЕРУ), както и подобрено лабораторно изпитване („Хармонизирана в глобален мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства“ — WLTP) преди да бъдат допуснати за движение по пътищата на Европа.

Новите изпитвания за емисии ще осигурят по-надеждни резултати и ще помогнат да се възвърне доверието в показателите на новите автомобили. Изпитванията представляват една от няколко важни стъпки в работата на Комисията за екологично чиста, устойчиво развита и конкурентоспособна автомобилна промишленост:

  • По-устойчиви и прецизни изпитвания за емисии: eмисиите на азотни оксиди (NOХ) и на прахови частици, които са основни замърсители на въздуха, ще се измерват по по-надежден начин в реални условия на движение (изпитване за ЕРУ). Това изпитване ще допълни една нова, по-реалистична процедура за лабораторно изпитване (изпитване WLTP) за всички емисии, включително емисиите на СО2 и на разхода на гориво, както и емисиите на NOХ и други замърсители на въздуха. Двете изпитвания ще станат задължителни от септември 2017 г. за всички нови модели автомобили и ще бъдат постепенно въведени за всички нови автомобили между 2018 г. и 2019 г. (за повече подробности вж. MEMO/17/2821).
  • Пълно преразглеждане на системата за одобряване на типа: след като бъде прието, представеното от Комисията през януари 2016 г. предложение за регламент ще осигури по-високо качество и по-голяма независимост на изпитването на превозни средства, ще подобри наблюдението над автомобилите, които са в движение, и ще въведе система за надзор в ЕС.
  • Стандарти на ЕС относно качеството на въздуха: за редица замърсители, включително азотен диоксид (NO2), държавите членки трябва да съблюдават норми за пределно допустими в ЕС стойности и да създават планове за качеството на въздуха за зоните или агломерациите, в които тези пределно допустими стойности са надхвърлени.
  • Мобилност с ниски емисии: с Европейската стратегия за мобилност с ниски емисии се цели увеличаването на ефективността на транспортната система, ускореното внедряване на нискоемисионна алтернативна енергия в транспорта и преминаването към превозни средства с нулеви емисии. Тя се съсредоточава върху набор от възможности за използване на нискоемисионна алтернативна енергия при пътническите автомобили и автобусите и набляга на електрификацията в железопътния транспорт и на използването на биогорива в авиацията, при камионите и автобусите. Комисията планира до ноември 2017 г. да приеме план за действие за инфраструктура за алтернативни горива, с цел да се разшири във възможно най-голяма степен използването на алтернативни горива в Европа.

Наред с това Комисията следи отблизо усилията на държавите членки по отношение на автомобилите замърсители, които вече са в движение.

След направените през септември 2015 г. разкрития за използването на измервателно-коригиращ софтуер от групата Volkswagen, с цел да бъдат заобиколени нормите за емисии за някои замърсители на въздуха, Комисията прикани всички държави членки в ролята им на отговорни органи за наблюдението на пазара и правоприлагането на законодателството в областта на одобряването на типа, да проведат необходимите разследвания за установяване на действителните нива на емисиите от превозни средства на тяхна територия и да осигурят тяхното съответствие със законодателството на ЕС. Комисията подкрепи тяхната работа, като разработи обща методика за изпитване, чрез която се проверява за наличието на измервателно-коригиращи устройства, които променят резултатите от лабораторните изпитвания, и се осигурява съгласуваност на резултатите от националните разследвания. Тя публикува насоки, които да подпомогнат органите на държавите членки при преценката дали производителите на автомобили използват измервателно-коригиращи устройства или други стратегии, водещи до по-високи емисии от превозните средства извън цикъла на изпитване, и дали това е технически обосновано.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.