ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА: ПРЕГЛЕДЪТ ЗА 2017 Г. ПОКАЗВА ПОЛОЖИТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ, НО ИЗТЪКВА ГОЛЯМАТА ТЕЖЕСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Европейската комисия публикува изданието за 2017 г. на своя годишен обзор „Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа“. В тазгодишното издание се потвърждават положителните тенденции на пазара на труда и в социалната област и засилващият се икономически растеж. С над 234 милиона заети лица заетостта в ЕС никога досега не е била на по-високо равнище, а безработицата е на най-ниското си равнище от декември 2008 г. насам. От 2013 г. насам в ЕС са създадени 10 милиона работни места. Въпреки постигнатия социален и икономически напредък като цяло обаче, данните сочат, че върху младото поколение пада особено голяма тежест: обикновено младите хора се сблъскват с повече трудности при намирането на работа и се намират по-често в нестандартни и несигурни форми на заетост, в това число временни договори, което може да намали обхвата на социалната им закрила. Може да се очаква също така, че те ще получават по- ниски пенсии спрямо заплатите си. Ето защо обзорът за 2017 г. се съсредоточава върху справедливостта между поколенията: трябва да гарантираме, че всички поколения извличат полза от настоящите положителни икономически тенденции.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Този годишен обзор показва още веднъж, че сме поели решително по пътя към повече растеж и работни места. Въпреки това днешните млади хора и техните деца могат да се озоват в по-неблагоприятно положение отколкото своите родители. Не искаме това да се случи. Необходими са бързи действия. С европейския стълб на социалните права искаме да запазим и подобрим нашите социални стандарти и условията на живот за бъдещите поколения.“

Прегледът показва, че въпреки постепенното подобряване на стандарта на живот в ЕС младите хора не извличат ползи наравно с по-възрастните поколения от това положително развитие. Нещо повече, делът на доходите от труд на по-младите възрастови групи с течение на времето намаля.

Тези предизвикателства се отразяват на решенията на по-младите хора, свързани с домакинството, включително на решенията им да имат деца и да закупят жилище. На свой ред това може да има отрицателни последствия за раждаемостта, а оттам за устойчивостта на пенсионните системи и растежа. В допълнение според прогнозите до 2060 г. населението в трудоспособна възраст ще намалява с 0,3 % всяка година. Това означава, че по-малобройна работна сила ще трябва да гарантира запазването на настоящите темпове на растеж. Това означава също така, че в същото време по-малък брой осигурени лица ще плащат вноски в пенсионната система — често по-ниски и/или нередовни вноски, тъй като те няма да съответстват на работа на пълно работно време и/или на стандартна заетост, като в същото време повече пенсионери ще зависят от тях. С оглед на това днешните млади работници и бъдещите поколения са изправени пред двойна тежест, произтичаща от демографските промени и необходимостта да се гарантира устойчивостта на пенсионните системи. Какво следва? Създателите на политики могат да се подготвят за тези промени и да ги смекчат по няколко начина. Преди всичко ние трябва да използваме пълноценно нашия човешки потенциал на пазара на труда, като направим активни хората от всички поколения и им осигурим подходящите умения, както и като гарантираме, че продължителността на трудовия живот е пропорционална на средната продължителност на живота. Усилията в областта на политиката, водещи до по-висока раждаемост, и ефикасното управление на миграцията могат също да помогнат, както и подкрепата за иновациите и увеличаването на ефективните разходи за инвестиции в уменията на младите и възрастните хора и тяхното образование.

Докладът можете да прегледате тук:

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.