За основните права в ЕС – актуален доклад

Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) отбелязва 10-та си годишнина с Доклад относно основните права в ЕС.

В документа от 2017 г. е извършен преглед на важните развития в областта, като са посочени както постиженията, така и оставащите проблемни области. В доклада са представени становищата на FRA относно основното развитие в ред от тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища.
По този начин в него е предоставен кратък, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки.

Прегледът е върху няколко ключови области и политики:

  • Харта на основните права на ЕС и използването и от държавите членки
  • Равенство и недискриминация
  • Расизъм, ксенофобия и свързана с тях нетърпимост
  • Интегриране на ромите
  • Убежище, визи, миграция, граници и интеграция
  • Информационно общество, неприкосновеност на личния живот и защита на данните
  • Права на детето 
  • Достъп до правосъдие, включително права на жертвите на престъпления 
  • Тенденции при прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания 

Пълен текст на доклада – тук:

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.