Европейският съюз и глобализацията

На 10 май 2017 Европейската комисия представи началото на процес на размисъл относно извличането на ползите от глобализацията.

След Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, представена на 1 март, Комисията публикува днес своя документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията. Опирайки се на обективна оценка на ползите и недостатъците на глобализацията, днешният документ цели започването на дискусия за това как ЕС и неговите държави членки могат да моделират глобализацията, така че да се предвиди бъдещето и да се подобри качеството на живот на европейците.

В документа за размисъл се предлага неподправен поглед върху отражението на глобализацията върху ЕС. Факт е, че макар и глобализацията да донесе значителни ползи за ЕС, тя го изправи и пред много предизвикателства. В световен план глобализацията спомогна за излизането на милиони хора от бедността и даде възможност на по-бедните държави да настигнат по-богатите. Що се отнася до ЕС, световната търговия допринесе за икономическия му растеж, като с всеки 1 милиард евро от допълнителен износ се поддържат 14 000 работни места, а по-бедните домакинства се възползват от по-евтините вносни стоки. Тези ползи обаче не са нито автоматични, нито равномерно разпределени сред нашите граждани. Освен това Европа е засегната от факта, че не всички други държави спазват същите стандарти в области като заетостта, околната среда или стандартите за безопасност, което означава, че европейските дружества са в по-малка степен способни да се конкурират само въз основа на цената със своите международни партньори. Това може да доведе до затваряне на фабрики, загуба на работни места или натиск за намаляване на заплащането и влошаване на условията на труд на работниците. При все това нито протекционизмът, нито ненамесата са решение. Представените в документа за размисъл факти ясно сочат, че глобализацията може да носи ползи, ако бъде правилно управлявана. ЕС трябва да постигне по-добро разпределяне на ползите от глобализацията, като работи съвместно с държавите членки и регионите, с международните партньори и други заинтересовани страни. Заедно трябва да се възползваме от възможността да моделираме глобализацията съобразно собствените си ценности и интереси.

С представения днес документ за размисъл се поставя началото на дискусия от първостепенно значение относно начините, по които ЕС може най-добре да се възползва от глобализацията и да посрещне нейните възможности и предизвикателства: във външен план документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети. ЕС винаги се е застъпвал за установяването на твърди и ефективни многостранни световни – IP/17/1230 правила и трябва да продължи да работи за адаптирането им към новите предизвикателства и за ефективното им прилагане. Така например ЕС би могъл да настоява за нови правила, с които да се осигурят еднакви условия за конкуренция, давайки отпор на вредни и нелоялни практики като укриването на данъци, държавните субсидии и социалния дъмпинг. Съществуването на ефективни инструменти за търговска защита и многостранен инвестиционен съд също би могло да помогне на ЕС да действа решително срещу държавите или предприятията, които използват нелоялни практики; във вътрешен план в документа се предлагат инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот. Прогресивните данъчни политики, инвестирането в иновации и солидните социални политики могат да спомогнат за по-справедливото преразпределение на благата в обществото. Същевременно отрицателните въздействия могат да бъдат смекчени с използването на структурните фондове на ЕС в помощ на уязвимите региони и на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (вж. информационната брошура относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), чрез който се помага на работници, изгубили работата си, да си намерят нова.

 

Около една трета от националния ни доход идва от търговията ни с останалия свят. С разрастването на чуждестранните пазари се увеличи и износът на ЕС, което способства за по- високоплатени работни места. Като се специализират в това, което умеят най-добре, държавите могат да произвеждат повече за по-малко, което стимулира покупателната способност на потребителите. Хората пътуват, работят, учат и живеят свободно в различни държави. Те общуват в интернет, споделяйки своите идеи, култури и опит. Учащите разполагат с онлайн достъп до курсове, провеждани от водещи университети в целия свят. Конкуренцията на международно равнище и научното сътрудничество ускоряват иновациите. Глобализацията избави от бедност стотици милиони хора и предостави възможност на по-бедните държави да настигнат по-богатите. Тя поражда обаче и предизвикателства. Много европейци са загрижени, че глобализацията води до неравенство, загуба на работни места, социална несправедливост и занижени стандарти в областта на околната среда, здравето и неприкосновеността на личния живот. Понякога те имат и усещането, че са застрашени тяхната идентичност, традиции и начин на живот. Тези опасения трябва да бъдат взети под внимание и да се търсят решения за тях. Извличането на ползите от глобализацията, оформянето на един по-добър свят, насърчаването на високи стандарти и ценности извън Европа, защитата на гражданите ни от нелоялни практики и полагането на усилия за повишаване на устойчивостта на обществата ни и конкурентоспособността на икономиките ни са все основни приоритети за настоящата Комисия. Документът за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията представлява последващо действие във връзка с Бялата книга за бъдещето на Европа, представена на 1 март, в която се посочват основните предизвикателства и възможности пред Европа през следващото десетилетие. Бялата книга постави началото на процес за решаване на бъдещето на Съюза от двадесет и седемте държави. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще бъде домакин на поредица от дебати за бъдещето на Европа в европейските градове и региони.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.