„Образование и обучение 2020” и предизвикателствата пред младите учители

Изключително смислен ангажимент на Европа Директно – Плевен : да сме част от Втората  кръгла маса на тема „Реализация на младите учители – настояще и бъдеще“, организирана на Педагогически колеж – Плевен при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на 25 април 2017 г.

Чудесен повод да си припомним, че в 10-та годишнина от членството на България в ЕС, присъединяването ни донесе не само икономически и политически ползи, но даде много възможности за развитие в редица сфери, част от които е и образованието. Да споменем стратегия „Европа 2020” с водещ приоритет справяне с безработицата и повишаване качеството на образованието в рамките на съюза. Да отчетем предизвикателствата и приоритетите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Активното участие във форума на академичния състав на Педагогически колеж, на РУ на образованието – Плевен, на Община Плевен, на Съюза на работодателите, на Директори на учебни заведения, на самите настоящи и вече дипломирани студенти – педагози и НПО, като приемната структура на Европа Директно – Плевен изведе конкретни механизми и партньорства, които да практическата реализация на младите педагози. Това са само малки съвместни стъпки за прилагане на местно ниво на приоритетни области за европейското сътрудничество в образованието и обучението и рамката „Образование и обучение 2020”, като „силна подкрепа на учителите, обучаващите, училищните ръководители и останалия персонал в образователната система”.

Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.