Извадки от доклада за ползите и предизвикателствата от членството на България в Европейския съюз

Днес Беше представен докладът „10 години България в Европейския съюз: ползи и предизвикателства“  
„След 10г. в ЕС, въпреки огромната тежест на световната [икономическа] криза, коефициентът на безработица в България е по-нисък, отколкото в последната година преди членството. Може да се спекулира за причините за това развитие, но достъпът на българските граждани до пазара на труда в ЕС със сигурност е сред важните обясняващи фактори“
„За десетилетието на членството на България в ЕС износът от страната на високотехнологични продукти и на услуги от областта на информационните и комуникационните технологии е нараснал повече от двойно, а делът на този износ в общия износ от страната се е увеличил от под 7 до над 10 процента.“
„Друго следствие на увеличената степен на конкуренция е подобряване на избора на българските крайни потребители по отношение и на количества, но и на качество на благата. Само като примери в това отношение могат да бъдат дадени развитията в секторите на мобилната телефония, на самолетните пътувания, на (особено в перспектива) енергийните доставки, при които нивото на конкуренция и потребителски избор щеше със сигурност да е значително по-ниско без членството на България в ЕС.“
Георги Ганев
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.