България пое ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари 2018 г. – в „тройката“ Естония – България – Австрия.

В продължение на шест месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза, ще съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, представител и координатор.

Пълната програма на Българското председателство, можете да намерите тук!

 

Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? 
Юноши от Ловеч ще изразят мнението си по този въпрос в Брюксел

Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч е едно от тридесет и трите училища от цяла Европа, които ще посетят Брюксел през март следващата година и ще споделят с европейските институции своето мнение за ролята, която културата играе за бъдещето на Европа. Те ще предлагат идеи, ще дебатират и ще гласуват по три предложения, които европейските институциище вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките.

Училището беше избрано за участие в тази инициативи чрез жребий по електронен път в Брюксел на 6 декември.

Ще участват по едно училище от всяка от 28-те държави членки и петте страни кандидатки (Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция).

Наречена „Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS), проявата се организира от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), гласът на гражданското общество на европейско равнище, и тя е знаковата проява на Комитета за младите хора.

Ученици от средни училища ще оставят за малко добре познатите им класни стаи и ще дойдат в Брюксел на 15 и 16 март, за да споделят своите виждания и идеи и за да работят заедно по темата „Единство в многообразието: едно по-ново бъдеще за европейската култура“.

Според ново проучване на Евробарометър, публикувано на 19 декември 2017 , повечето европейци смятат, че състоянието на икономиката е добро. Подкрепата за еврото е на най-високото си равнище от 2004 г. насам в еврозоната и оптимизмът за бъдещето на ЕС надхвърля песимизма. И накрая, повечето от европейците гледат на ЕС като на място на стабилност в един будещ тревога свят. Това са някои от ключовите резултати от последното проучване „Стандартен Евробарометър“, публикувано днес заедно с резултатите от специалното проучване на Евробарометър „Бъдещето на Европа“.

1. Оптимизмът по отношение на състоянието на икономиката и подкрепата за еврото нарастват

За първи път от началото на икономическата и финансова криза през 2007 г. европейците имат положително мнение за текущото състояние на европейската икономика (48 %, +6 процентни пункта в сравнение с пролетта на 2017 г.), отколкото негативно мнение (39 %, -7). Мнозинството от анкетираните посочват, че текущото състояние на европейската икономика е добро в 23 държави членки (по-високо в сравнение с 21 държави членки през пролетта на 2017 г.). От пролетта на 2017 г. положителните представи са се наложили в 23 държави членки, като в някои от тях са отбелязани двуцифрени увеличения по този показател — в Испания (39 %, +12), Португалия (58 %, +11) и Австрия (63 %, +10). 48 % от европейците считат, че текущото състояние на националната им икономика е добро (+2). Това е най-високото регистрирано равнище от есента на 2007 г. От пролетта на 2017 г. равнището на положителната представа за текущото състояние на националната икономика се е увеличило в 19 държави членки, сред които начело е Финландия (71 %, +12), следвана от Словения (46 %, +12), Австрия (77 %, +9) и Унгария (50 %, +9). Представите се различават между държавите членки. В Нидерландия и Германия 91 % от респондентите считат положението на националната си икономика за добро, докато в Гърция само 2 % споделят това мнение. В еврозоната три четвърти от анкетираните подкрепят еврото (74 %, +1 пункта), което е ново рекордно равнище от 2004 г. насам. В седем страни 80 % или повече от интервюираните подкрепят еврото: Словакия, Белгия, Германия, Испания, Естония, Ирландия и Словения.

2. Доверието в Европейския съюз остава високо

Положителна представа за ЕС имат 40 % от европейците; 37 % са с неутрална представа, а делът на европейците, за които ЕС е с отрицателен образ, остава нисък на равнище от 21 %. Тези резултати са останали стабилни в сравнение с пролетта на 2017 г. и потвърждават положителната тенденция, отчетена от 2016 г. насам. Множество от анкетираните имат положителна представа за ЕС в 14 страни, като най-високите процентни равнища са в Ирландия (59 %), България и Люксембург ( 57 % и в двете страни). Доверието в ЕС е на равнище от 41 % (-1). Мнозинството от анкетираните в 18 държави членки имат доверие в ЕС (в сравнение със само 15 държави членки през пролетта). Доверието в ЕС е най-високо в Литва (64 %), България (57 %) и Люксембург (56 %). От пролетта на 2017 г. равнището на доверие в ЕС се е увеличило в десет страни — най-много в Белгия (53 %, +7), Словакия (48 %, + 5) и Чешката република (35 %, + 5). Доверието в ЕС е намаляло в 17 държави. Мнозинството от европейците са оптимистично настроени към бъдещето на ЕС (57 %, + 1). Нагласите са такива във всички държави членки, с изключение на две (което представлява повишение спрямо 24-те държави членки през пролетта на 2017 г.): Гърция (60 % спрямо 37 % от респондентите са съответно песимисти/оптимисти по този въпрос) и Обединеното кралство (48 % спрямо 44 %). Оптимизмът за бъдещето на ЕС е най-висок в Ирландия (80 %), Люксембург IP/17/5312 (72 %) и Малта (70 %). В долния край на скалата са Франция (49 %) и Италия (50 %). 44 % от европейците са съгласни, че „гласът им е от значение“ в ЕС, което е ново върхово равнище по този показател от есента на 2004 г. насам. И накрая, 70 % от европейците се чувстват граждани на ЕС. „Свободното движение на хора, стоки и услуги в рамките на ЕС“ и „мирът между държавите членки на ЕС“ се възприемат като двата най-положителни резултати на ЕС от съответно 57 % и 56 % от европейците.

3. Миграцията е на челно място сред опасенията на европейците, следвана от тероризма

Имиграцията е главното предизвикателство, пред което ЕС е изправен понастоящем (39 %, +1). Тероризмът е на второ място (38 %, -6 пункта), като изпреварва с голяма разлика икономическото положение (17 %, -1), състоянието на публичните финанси на държавите членки (16 %, -1) и безработицата (13 %, -2). Основните проблеми, будещи загриженост на национално равнище, са безработицата (25 %, -4) и имиграцията (22 %, няма промяна).

4. Проучване за бъдещето на Европа

Положително мнение за Европейския съюз имат75 % от европейците, като най-високите резултати са в Литва (91 %), Дания (89 %) и Нидерландия (87 %).71 % от европейците мислят, че ЕС е „място на стабилност в един будещ тревога свят“ (+5 от 2016 г. насам).

На 12 декември 2017 по време на текущата пленарна сесия на Европейския парламент бе гласувано решение за удължаване и разширяване с 500 млрд. евро на инвестиционния план на ЕС. В резюме това означава, че:

 • Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще бъде удължен до 2020 г.;
 • ЕФСИ ще бъде увеличен с допълнителни средства за финансиране на повече проекти;
 • финансиране на иновативни проекти с високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени.

ЕФСИ, който помогна за възстановяването на икономиката, беше удължен до 2020 г. по време на пленарното заседание във вторник. Той ще получи допълнителни средства за финансиране на повече проекти. Ключовите точки от проекта,  договорени от евродепутатите и държавите членки и одобрени от Парламента като цяло:

 • ЕФСИ, известен също като плана „Юнкер“, ще бъде удължен до 2020 г. Целта е да се мобилизират до 500 млрд. евро;
 • Целта е да се компенсират пазарни слабости и инвестиционни пропуски, като се финансират иновативни проекти с високорисков характер, които иначе не биха били подкрепени;
 • Инвестициите трябва също така да насърчават създаването на работни места, особено за младите хора, растежа и конкурентоспособността, енергетиката, околната среда и климата, здравеопазването, научните изследвания и иновации, устойчивия транспорт, цифровия сектор и творческите индустрии и икономически по-слабите региони на ЕС;
 • Европейският парламент придобива правото да номинира член на Управителния съвет на ЕФСИ, който може да подобри прозрачността и отчетността.                                      

Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти:

 • Новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-силно присъствие на местно ниво;
 • Ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките проекти на националните насърчителни банки, които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни и трансгранични проекти;
 • В случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ следва, по изключение, да намали разходите за бенефициента на финансирането.

Българските евродепутати, коментираха по време на дебата:

Ева Паунова (ЕНП, България): „Дори вече скептиците са наясно, че планът Юнкер работи и дава резултати с реално отражение в европейската икономика. Например, за година и половина българските проекти са спечелили 360 милиона евро съфинансиране от ЕФСИ. С допълнителните частни инвестиции общата им стойност ще стигне 1.5 милиарда евро, което е 3% от БВП за 2017г. Фактът, че България е втора по привлечени по плана „Юнкер“ инвестиции спрямо БВП, както и една от първите с регионално консултантско звено за изготвяне на проекти, показва, че администрацията и бизнесът ни са в крак с новите тенденции в Европа за използване на все повече финансови инструменти.“

Георги Пирински (С&Д, България): „Резолюцията на ЕП въвежда особено важни нови изисквания за далеч по-балансирано географско разпределение на инвестициите, включване на независим експерт в работата на Управителния съвет с цел да осигурява обективна оценка на проектите, засилена роля на националните и регионални банки за развитие. Тези изисквания бяха приети по инициатива на Групата на социалистите и представляват качествени промени в отговор на сериозните недостатъци на Фонда през първия период на дейността му.“

Европейската комисия приветства решението на Канада за премахване на визовите ограничения за граждани на България и Румъния от 1 декември. Решението идва след интензивни дипломатически усилия и постоянство на политическо и техническо ниво между ЕС, Канада и двете държави. По този повод комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви:“Утрешният ден ще бъде чудесен за всички български и румънски граждани, които ще се възползват от безвизово пътуване до Канада. Решението показва, че нашите дипломатически усилия и търпелива работа с канадските ни партньори, дават резултат. Бих искал да благодаря на всички участващи партньори – на България, Румъния и най-вече на Канада – заради постоянните им усилия и ангажираност целта да бъде осъществена. Постигането на пълна визова реципрочност за всички граждани на ЕС е наш приоритет и ще продължим да работим неуморно заедно с нашите държави членки и нашите чуждестранни партньори за реализирането на осезаеми резултати, както го направихме днес“. Комисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел коментира: „Много съм радостна от това решение. То е силен сигнал за българските и румънските граждани, и за външния свят, че Европа е обединена и непоколебима, и че няма втора класа европейци.“ Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: „Това са чудесни новини за румънските и българските граждани; считано от този петък, 1 декември, те ще могат да пътуват до Канада без цялото притеснение свързано с кандидатстването за виза. Прекрасна работа в екип между Румъния, България, Канада и Европейския съюз!“.

Десет години след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС, българите остават едни от най-големите еврооптимисти. Това показват резултатите от национално-представително проучване на Алфа Рисърч, проведено по поръчка на Представителството на ЕК в България, в периода 16 – 25 септември 2017г. сред извадка от 1021 души.

От 2007г. досега одобрението за членството се запазва в рамките на 50 на сто, срещу 16% неодобрение и 34% неутрални оценки. През изминалото десетилетие най-силни еврооптимисти остават по-младите, с по-високо образование, активност и мобилност, които са се възползвали най-пълноценно  от предимствата на членството.

Обществената подкрепа за влизането на България в Шенген е устойчиво висока (53%), докато приобщаването към еврозоната среща съществени притеснения и поляризирани оценки, според допитването.

61% смятат, че ЕС трябва да действа и по-дългосрочно, като положи усилия за постигане на икономически растеж и по-висока заетост. Всеки трети е на мнение, че здравеопазването, миграцията, външните работи и сигурността трябва да останат във фокуса на европейската политика. През целия десет годишен период на членството подкрепата за приемането на балканските страни остава устойчиво висока (над 50 на сто).

Изследването сравнява и резултатите с подобно проучване в съседна Румъния. Мнозинството граждани в двете страни са оптимисти, че Евросъюзът ще се развива положително.

Повече за резултатите от проучването можете да откриете тук!

Последните проучвания показват, че градското население на Европейския съюз, и особено младите хора не се чувстват свързани със селското стопанство като източник на тяхната храна. Те не осъзнават и важната роля, която играят фермерите – в нашето общество и икономика – не само за осигуряването на храна, но също така и за защитата на околната среда и природните ресурси, както и за опазването на жизнеспособността на провинциалните и селските райони. Настоящият комплект учебни материали е създаден в отговор на тази липсваща връзка.

Всички ресурси можете да намерите тук:

 

В Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) е в ход подготовката на  деветото издание на „Твоята Европа, твоето мнение!“, което ще се проведе на
15 и 16 март 2018 г. в Брюксел.

За участие в проявата „Твоята Европа, твоето мнение!“ каним да посетят Брюксел ученици в предпоследната година на всеки вид средно училище от 28-те държави членки на Европейския съюз, както и от петте страни кандидатки. ЕИСК ще покрие пътните разноски и разноските за настаняване на трима ученици и един учител от всяко от училищата, подбрани чрез жребий. Проявата ще даде възможност на учениците да научат повече за ЕС и да разберат ролята на ЕИСК в него. Това е и уникална възможност за младите хора да вземат участие в обсъждане, подобно на пленарно заседание, по определен въпрос в мултикултурна среда, при което се излагат доводи, водят се преговори и се постига компромис. По време на пленарните сесии ще бъде осигурен устен превод на английски и френски език, а подготвителни работни групи ще се проведат на английски език.

Тазгодишната тема е Единство в многообразието: за ново бъдеще на европейската култура. Учениците ще работят заедно по различни аспекти на темата, като разглеждат въпроси от рода на:

 • Какво представлява европейската култура: е ли тя просто сбор от различните национални традиции или има общи ценности, които ни правят европейци?
 • Каква е ролята на културата и културния обмен с други хора в живота на учениците?
 • Какво може да направи Европейският съюз за насърчаване на културата (кино, музика, танц, театър, литература и др.) и за по-добро опазване на обекти на културното наследство?
 • Каква роля може да играе културата в икономическото възраждане на регионите и градовете на Европа? Как това възраждане може даде на младите хора нови възможности, изразени в нови работни места?
 • Какво могат да направят ЕС и държавите членки за улесняване на този процес?

В края на събитието младите участници ще имат възможност да представят своите препоръки на членовете на ЕИСК и да гласуват за трите, който считат за най-подходящи и интересни. Преди пътуването до Брюксел членове на ЕИСК ще посетят избраните училища, за да подготвят младите хора за дебатите в Брюксел. На избраните училища ще бъдат изпратени документация и помощни материали.

На нашия уебсайт ще намерите подробно описание на събитието, онлайн формуляра за регистрация, правила и практическа информация.

За да получите по-добра представа, можете да изгледате видеоматериала от миналогодишната проява или да ни следвате на уебсайта „Твоята Европа, твоето мнение“ и в социалните медии, посветени на проявата.

 

 

Всичко накратко за това как да започнем бизнес в страните от ЕС; къде какво е данъчното облагане; как да продаваме в чужбина; как да наемаме работна сила; какви са изискванията към продуктите и услугите и още…

ПОРТАЛ „ВАШАТА ЕВРОПА“ дава отговори на тези въпроси.

Среща на върха на ЕС и бъдещето на Европа

Председателят на Съвета Доналд Туск ще обсъди с евродепутатите изводите от срещата на европейските лидери от 19 и 20 октомври. Фокусът е върху миграцията, бежанците, отбраната и преговорите относно Брекзит. Повече подробности

Дискусия относно свободта на медиите след убийството на малтийска журналистка

Политическите групи ще дискутират медийната свобода и защитата на журналистите след бруталното убийство на Дафне Каруана Галиция, малтийска журналистка, известна с работата си по „Досиетата от Панама“, корупцията и трафика на наркотици. Повече подробности

Защита на инвеститорите и икономиката на ЕС срещу пакети от лоши кредити

Кредитните пакети трябва да бъдат опростени и да станат по-прозрачни, преди да бъдат продавани на инвеститори. Това предвижда проект на правила, които трябва да бъдат гласувани в четвъртък. Повече подробности

Засилване на проверките по европейските граници

Обща електронна система ще ускори проверките по външните граници на Шенген и ще регистрира всички преминаващи, които не са от ЕС. Дискусията и гласуването на мерките ще се проведат в сряда. Повече подробности

Командировани работници: Парламентът готов за преговори с държавите членки

Парламентът скоро ще бъде готов да започне преговори с правителствата от ЕС относно ревизираните правила за командироване на работници, тъй като се очаква членовете на ЕП да подкрепят мандата за преговори в пленарна зала. Повече подробности

Председателят на ЕП ще обяви носителя на наградата „Сахаров“ 2017

Носителят на наградата „Сахаров“ за 2017 г. ще бъде определен от председателя на европейския парламент Антонио Таяни и лидерите на политическите групи и ще бъде обявен в пленарна зала в четвъртък.  Повече подробности

ЕП ще призове за постепенно премахване на глифозат до края на 2020 г.

Евродепутатите искат пълната забрана на хербицидите на основата на глифозат до декември 2020 г. и незабавни ограничения за употребата на веществото. Повече подробности

Наркотици: ускорено забраняване на нови психоактивни вещества

Актуализираните правила за обявяване на „законни стимуланти“ за незаконни и по-бързото им отстраняване от пазара ще бъдат обсъдени на пленарното заседание в понеделник и ще бъдат гласувани във вторник. Тези нови вещества могат да имат ефект, подобен на хероин, кокаин и други незаконни наркотици. Повече подробности

Засилване на използването на органични торове в ЕС

Иновативни торове, произведени от органични или рециклирани материали, ще се продават по-лесно в ЕС по новите правила, които ще се дискутират в понеделник и ще се гласуват във вторник. Повече подробности

 

Представителството на Европейската комисия у нас търси креативни и любознателни студенти, които носят в себе си европейски дух и доброволчески ентусиазъм, имат много добри знания за Европейския съюз и желание да натрупат опит в областта на комуникацията за Европейския съюз.

Ако мислите, че това сте вие, и имате желание да станете част от един незабравим екип в рамките на една година, участвайте!

Условията за участие можете да прочетете тук.

Пратете ни 1) заявление за участие, 2) мотивационно писмо и 3) презентация на имейл: ECinBulgaria@gmail.com(link sends e-mail) до 22:00ч. българско време на 5.11.2017г.

Заявление за участие – молим ви напишете необходимото инфо на ваш файл, подпишете го, сканирате или снимате smiley, и ни го изпратете.

Споразумение за членство в младежки екип Европа ще подпишем с всеки, който спечели конкурса и стане член на екипа. Прочетете го , защото там е описано какво се очаква от вас в рамките на 1 календарна година, както и каква подкрепа предоставяме ние през това време.

Ако имате въпроси, задайте ни ги! Имейлът е същият: ECinBulgaria@gmail.com(link sends e-mail). Срокът за въпросите е до 31.10.2017г.

Всички отговори ще можете да видите тук, както и ще ги разпространим също чрез профилите в социалните медии на Европейската комисия в България и на младежкия екип Европа.

Допуснатите до интервю ще обявим пак тук между 10.11.2017г. и 13.11.2017г., както и ще се свържем директно с тях по имейла. Така че проверявайте си имейлите! Разчитаме на бърза комуникация! smiley

Интервютата предвиждаме в периода 13.11.2017г. – 22.11.2017г. Датите ще бъдат допълнително уточнени.

Очаквайте резултатите от конкурса и имената на победителите между 27.11.2017 г. и 30.11.2017г.

Благодарим предварително на всички за участието! Успех! smiley

 

На 20 октомври в Русе дискусионен форум ще направи равносметка на членството на България и Румъния в Европейския съюз, ще съпостави техните постижения и ще очертае пътя напред. Организатори са Информационните бюра на Европейския парламент в България и Румъния, а събитието ще бъде излъчвано на живо на www.europarl.bg, както и на Facebook страницата на Информационното бюро на Европейския парламент.

Участници в трансграничния форум ще бъдат евродепутатите Андрей Новаков (ЕНП, България), Георги Пирински (С&Д, България), Мария Грапини (С&Д, Румъния) и Виктор Бощинару (С&Д, Румъния). Експертите, които ще вземат участие в дискусионните панели, са Мими Корнажева, директор на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) и преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Смилена Костова, съветник в политическия кабинет на Министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 и Кристиян Първулеску, член на Европейския икономически и социален комитет. Модератор ще бъде Мартина Ганчева, журналист.

Дискусията ще се проведе в два панела:

„10 години членство на България и Румъния в Европейския съюз – ползи, уроци и перспективи за бъдещето“. Основните теми, които ще бъдат засегнати са:

 • въздействието от членството в ЕС върху България и Румъния: ползи и проблеми;
 • промяната на обществените настроения;
 • ролята на медиите при оформяне на общественото мнение.

Вторият дискусионен панел ще се фокусира върху подготовката за председателството на Съвета. Основните теми, които ще бъдат засегнати са:

 • предизвикателствата, пред които ще бъде изправен ЕС;
 • председателството и влиянието му върху събития;
 • подготовката на държавната администрация;
 • политическите приоритети.

 

Допълнителна информация

Форумът ще се проведе в „Канев Център“ в Русе (Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. „Студентска“ № 8) от 11.00 до 13.30 на 20 октомври 2017 г., петък. По време на събитието ще бъде осигурен превод на български и румънски език. Регистрацията за участие се извършва до 12.00 часа на 17 октомври с попълването на онлайн формуляр на адрес: http://bit.ly/EuroParlRuseForum. Пълната програма на събитието ще намерите на www.europarl.bg.

Започнаха да постъпват първите творби в обявения младежки конкурс за есе на Европа Директно – Плевен на тема „Моето европейско утре“,посветен на 10-та гогодишнина от пълноправното членство на България в ЕС.

Благодарим на всички участници ! Очакваме още нови! Ако не сте успели да видите обявата за конкурса, можете да я свалите от ТУК!

Имате още дни, за да предизвикате себе си и да ни изпратите есе!

До скоро!

В сряда, 4 октомври 2017 Европейският Парламент прие предложение на Съвета за предоставяне на България и Румъния на достъп до визовата информационна система (ВИС).

Решението на Съвета би позволило на България и Румъния да проверяват информация във ВИС, без да могат да въвеждат, изменят или трият данни.

Парламентът постанови в законодателна резолюция от 8 юни 2011 г., че България и Румъния са готови да влязат в шенгенското пространство.

Още на 9 юни 2011 г. Съветът прие заключението, че България и Румъния са изпълнили всички условия по Шенгенското acquis по отношение на въздушните и наземните граници, полицейското сътрудничество, защитата на личните данни, визовата информационна система, морските граници и визите.

Окончателното политическо решение дали България и Румъния могат да станат част от Шенгенското пространство и по този начин да преустановят системните проверки на границите със съседните държави от ЕС, трябва да бъде взето единодушно от Съвета.

Европейската комисия предложи набор от програми  за стимулиране на работните места, растеж и инвестициите в целия Европейски съюз. Програмите са част от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. В тази публикация са разяснени възможностите за финансиране, които отделните програми предлагат.

Три плевенски училища се регистрираха за участие в регионалното състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Видин, Враца, Монтана и Плевен. От Информационното бюрО на ЕП у нас, обявиха, че са запълнени всички предварително обявени 12 места за отбори от четирите области. Състезанието ще се състои в гр. Монтана на 14 октомври 2017 г. Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) през 2017 г и 2018 г.

Плевен ще бъде представен от отбори от МГ „Гео Милев“, Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ и Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ!

ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ ЗА НАШАТА ЕВРОПА!

Информационен център Европа Директно – Плевен с любезното домакинство на Регионален исторически музей – Плевен отбелязват Европейски дни наследството и Ви канят на един разговор за проекта Европа с доайена на европеистиката у нас проф. д-р Ингрид Шикова.
Защо разговор за Европа? Защото:
· проектът „ЕС” е жив и не е затворена страница, макар да стана на 60
· ние сме повече от 500 милиона европейци
· днес се търси пътя към по-добър съюз, в който ние вече имаме своите 10 години
· има неща, които не бива да забравяме, докато хулим Европа
· на България и предстои да председателства Съвета на ЕС, да отвори врати и сложи на масата „стари и нови”, „силни и слаби”
Защо проф. д-р Ингрид Шикова? Защото:
· Тя е ръководител на проекта „Жан Моне“ Център за високи постижения. Тя е един от основателите на специалност „Европеистика“ в СУ, ръководител на катедрата (2007-2011) и кръстник на випуските. Експерт в областта на политиките на ЕС. Цялата си професионална кариера проф. д-р Шикова посвещава на европейската интеграция.
· Специализирала е в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, Университета в Лимерик, Ирландия, Холандския икономически институт в Ротердам, Кралския институт за международни отношения в Лондон и др.
· Била е директор на Центъра за европейски изследвания и на Информационния център на Европейския съюз, както и съветник в Представителството на Европейската комисия. Член е на Екип Европа. Носител на Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.
· И защото, ако има човек, способен по човешки, хуманно и без лозунги да говори Как да разбираме ЕС? –той се казва Ингрид Шикова.
Защо в Европейските дни на наследството? Защото:
· Европейско културно наследство е това, което наследяваме от предишни поколения, и то е не само сгради, паметници, книги или произведения на изкуството. То е и нематериалната култура, като традиции и език.
· От 1999 г. насам Дните на европейското наследство се провеждат под лозунга: „Европа – общо наследство“. Културното наследство свързва европейците, независимо от техния културен, езиков или религиозен произход. Дните на европейското наследство са съвместно действие на Съвета на Европа и Европейската комисия и имат за цел да повишат осведомеността на европейските граждани за богатството и културното разнообразие на Европа, както и да се противопоставят на расизма и ксенофобията и да насърчат повече толерантност в Европа и извън нея.

В Световния ден на туризма – 27 септември, Европейският парламент бе домакин на конференция на високо равнище в Брюксел на тема „Европейска стратегия за повишаване конкурентоспособността на туристическата индустрия“.

В началото на дебата г-н Таяни заяви: „Туризмът е ключов сектор за всички държави членки на ЕС. Той обхваща 10% от БВП и работните места в Европейския съюз, което го прави съществена част от мозайката, която съставлява промишлената структура на Европа.

До 2025 г. броят на туристите, които идват в Европа, може да се удвои, достигайки до повече от един милиард и създавайки над пет милиона нови работни места. Ако искаме да превърнем тази възможност в реалност, трябва да подобрим конкурентоспособността си във все по-взискателната глобална среда, отчасти чрез по-тясно сътрудничество на европейско равнище.“

„Трябва да съсредоточим усилията си в редица области: привличане на повече инвестиции чрез изготвянето на стратегически план, който ще ни позволи да използваме по-широко и по-ефективно финансирането от ЕС; подобряване на бизнес средата; насърчаване на обучението, съобразено с потребностите на отрасъла; управление на цифровата революция; използване на синергиите с цел да популяризираме Европа като дестинация на международните пазари“, каза Таяни.

„Обучението е ключов фактор, тъй като фирмите в туристическата индустрия имат повече проблеми, отколкото други, в наемането на хора с нужните умения. Като инвестираме повече, можем да създадем възможности за заетост в тези части на Европа, където младежката безработица достига 50%. Въпреки че туристическата индустрия ще бъде силно засегната от цифровата революция, все още ще има нужда от значителна работна сила, 20% от която – млади хора под 25 години“, подчерта Таяни.

„Трябва да завършим също и единния пазар на услуги и единния цифров пазар, с което ще гарантираме налагането на правилата за конкуренция, както и че цифровите платформи ще функционират при същите условия и при същите данъчни режими като всички останали фирми.

С едно пътуване китайските туристи посещават средно четири или пет европейски държави членки. Ето защо конкуренцията не е между тях, а с Азия, Америка, Карибите и Тихоокеанския басейн. Ако искаме да привлечем повече международни туристи, трябва да обединим усилията си, за да популяризираме Европа като дестинация по същия начин, по който се рекламират САЩ, Канада или Австралия. Общата платформа за реклама на туризма, предложена от Европейската комисията в сътрудничество с Европейската комисия за пътуванията и регионите в мрежата Necstour, е стъпка в правилната посока. При все това ние трябва допълнително да увеличим усилията си, като дадем на платформата подходящ бюджет.“

Г-н Таяни заключи, че „следващият бюджет на ЕС трябва да бъде по-скоро политически и да отразява загрижеността на обикновените хора като например необходимостта от борба с безработицата. В резолюцията на ЕП, приета въз основа на доклада Де Монте, Европейският парламент призовава в следващия бюджет да се включи специален фонд за туризма“

Събитието е част от поредица от инициативи за повишаване на популярността на „Парламента на гражданите“, насърчавани от г-н Таяни.

Първото лято без такси за роуминг показва, че европейците са запознати с новите правила и са започнали да променят навиците си, когато пътуват в чужбина в рамките на ЕС.

Според експресно проучване на Евробарометър, публикувано вчера, голямо мнозинство от европейските граждани признава ползите от роуминга без допълнителни такси. Благодарение на новите правила за роуминга в ЕС в сила от 15 юни 2017 г. потребителите могат да използват своите мобилни телефони, когато пътуват в чужбина в ЕС, без да плащат допълнителни такси — все едно са в собствената си страна. Проучването показва, че 71 % от европейците знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 72 % смятат, че те или техни познати ще се възползват от това. Осведомеността за новите правила нараства до 86 % сред тези, които са пътували след 15 юни.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Това е конкретен пример за това как ЕС подобрява живота на европейските граждани. Роумингът като у дома функционира: потребителите го оценяват, потреблението нараства, а търсенето на мобилни услуги при пътувания в ЕС е много високо. Това е от полза и за потребителите, и за операторите.“

Пътниците започват да променят навиците си Експресното проучване на Евробарометър относно роуминга беше проведено в края на август след ваканционния период. Резултатите показват, че през това лято — първото без допълнителни такси за роуминг за пътуващите в ЕС — хората са започнали да променят поведението си, когато използват мобилните си телефони в чужбина:

 • Делът на пътниците, които са използвали мобилни данни при роуминг толкова често, колкото у дома, се е удвоил сред лицата, които са пътували след 15 юни 2017 г. (31 %) спрямо онези, които са пътували през месеците преди това (15 %).
 • Делът на пътниците, които никога не са използвали пренос на мобилни данни в чужбина, е намалял наполовина след 15 юни 2017 г. (21 %) в сравнение с месеца, предшестващ тази дата (42 %).
 • Като цяло, използването на мобилни телефони в чужбина се увеличава, като по-малко пътници изключват телефоните си (12 %) в сравнение с преди 15 юни (20 %). При все това 60 % от пътуващите все още ограничават ползването на мобилни телефони при пътуване в друга държава — членка на ЕС, от 15 юни 2017 г. насам, в сравнение с използването на мобилни телефони в своята страна.
 • Отражението от премахването на таксите за роуминг за пътуващите в чужбина се потвърждава и при сравнение с проучване на Евробарометър от 2014 г., което показа още по-голямо ограничаване на ползването на роуминг, отколкото през месеците преди 15 юни 2017 г.

Операторите отбелязват увеличение на роуминга на данни и на обажданията Мобилните оператори вече виждат промяната в поведението на пътниците в мрежите си. Няколко оператори отбелязаха значително увеличение на трафика на данни, което се дължи на пътуващите потребители. Това увеличение през лятото бе неколкократно в сравнение с лятото на 2016 г. (от 3 до 6 пъти, а в някои случаи дори и повече). Въпреки че част от увеличението отразява общия годишен ръст на потреблението на данни в рамките на националните пазари, IP/17/3241 съществена част от него може да се отдаде на новите правила за роуминга. Повишението на повикванията в роуминг, макар и по-слабо изразено, е също значително. В отговор на това мобилните оператори в посещаваните от туристи места съобщават за значителни инвестиции в мрежите си, за да използват възможността, предоставена от нарасналото търсене от страна на пътниците.

Комисията продължава да следи изпълнението на правилата. След първото лято без допълнителни такси за роуминг може да се отбележи, че като цяло мобилните оператори спазват новите правила. Комисията, в тясно сътрудничество с националните регулатори, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни услуги в държавите членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазват новите правила и че потребителите се ползват от премахването на таксите за роуминг.

За да насочи „широката  реформа на ЕС“  и да насърчи обсъжданията, председателят на ЕК Жан Клод  Юнкер в речта си за състоянието на Съюза, произнесена днес 13 септември 2017 г. предложи конкретна пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен съюз.
.
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.