TNЕвропейската комисия организира дискусия на тема: „Насърчаване на инвестициите в образованието чрез инструменти и фондове на EС „.
В дебата ще участват г-н Тибор Наврачич, член на Европейската комисия, отговарящ за образование, култура, младеж и спорт, г-жа Меглена Кунева, Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката; и г-н Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика.
Работният език ще бъде английски, с осигурен превод на български език. Подробна покана и програма може да намерите в прикачените файлове.
Събитието ще се проведе на 18 юли 2016 г. в зала 9 на НДК, от 9:00 ч. За участие може да се регистрирате на следния линк: https://ec.europa.eu/…/runner/RegistrationIPESofia2016-07-18

13582118_1736172146634858_8715347461043088580_oПланове за създаване на нова система за граничен контрол на ЕС, която да обедини усилията на граничната агенция на ЕС Фронтекс и националните органи за управление на границите, бяха одобрени от евродепутатите на 6 юли 2016г.
Според тях, националните власти все още ще управляват границите си ден за ден, но в случай на натиск върху външна граница на ЕС, те ще могат да поискат помощ от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (ЕГБО), която бързо да изпрати сборни екипи на място.
„Регламентът за Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще гарантира, че външните граници на ЕС са по-безопасни и по-добре управлявани. Това не е сребърен куршум, който може да реши миграционната криза, пред която е изправен ЕС, или напълно да възстанови доверието в Шенгенското пространство, но е много необходима първа стъпка,“ каза докладчика Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия).12491840_498670890315553_8648840802717015646_o
Кризата с мигрантите в ЕС показа колко е трудно да запазиш контрол над границите си при сериозен наплив от хора. Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, одобрено от Парламента, има за цел да осигури капацитет за бързо реагиране на кризи. Г-н Пабрикс обясни, че страните в ЕС ще спечелят от достъпа до техника и жива сила, които могат да бъдат разположени бързо на техните външни граници: „Ако някоя страна изпитва натиск, тя иска помощ от другите страни и в следващите 5 до 7 дни ще може да получи подкрепа от сили за бързо реагиране, включващи 1 500 гранични служители и техническо оборудване. Това се случва за пръв път в историята на ЕС.“
Решението на Парламента означава, че сега остава само страните-членки да одобрят официално създаването на Европейската гранична и брегова охрана. „В следващите 3-4 месеца тази агенция трябва да започне работа. Надяваме се до края на годината тя да действа“.

image_miniЕвропейската агенция за околна среда / European Environment Agency’s ‪‎EEA‬/ публикува последното си изследване за влиянието на транспорта в ЕС.

Безспорно транспортът има ключово значение за качеството на живот на хората в Европа – той свързва хора, култури, градове, държави и континенти. Храна, дрехи и битови отпадъци, промишлени стоки и суровинни трябва да бъдат транспортирани, – това дава заетост и икономическа жизненост. Но нарастващият трафик на самолети, автомобили и зависими от изкопаеми горива видове транспорт е причина за по-голямо замърсяване на околната среда и здравето на хората.
Европейската агенция по околна среда изследва как транспортния сектор в Европа може да бъде превърната в система за чиста и интелигентна мобилност. Докладът излиза извън рамките на статистически данни за превоз, като представя екологичните предизвикателства, пред които е изправен транспорта, както и „зеленият избор“, който гарантира по-чисти начини на придвижване.

vodi 2016Европейската агенция за околна среда представи поредния си доклад, резултат от усилията на Европейския съюз да се гарантира чиста и здравословна вода за къпане на европейските граждани.
Това се случва вече 40 години, когато бе приета първата директива за водите за къпане. Публикуван през май от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), доклада за 2015 относно състоянието на водите за къпане доказва стойността на законодателството на ЕС, както и инвестициите в инфраструктурата за отпадъчни води и други мерки за намаляване на замърсяването. image_xlarge
Докладът показва, че качеството на водите за къпане се е подобрява непрекъснато с течение на времето. 96% от наблюдавани зони за къпане в на територията на ЕС отговарят на минималните стандарти за качество на водата през 2015 г.
Данните за качеството на водните басейни за къпане се публикуват за всяка страна – членка на ЕС. На разположение на официалната страница на Агенцията е и интерактивна карта.

В последния ден на юни Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2017 r. в размер от 134,9 милиарда евро. EUBUD 2017
Той съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се подобри сигурността, и да се преодолеят хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави. Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.
„ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“ – това бе коментарът на г-жа Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси.
Предлагат се 5,2 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с бежанската криза и незаконната миграция чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на контрабандата на мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна миграция, включително презаселването на лица, които се нуждаят от закрила; и инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на бежанците в рамките на ЕС.
Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017 г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през 2016 г. Тази сума включва:
– 21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са включени
– 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт 2020“,
– 2,0 милиарда евро за образование по програмата „ Еразъм+“, 299 милиона евро за малките
и средните предприятия по програмата COSME и 2,5 милиарда евро по линия на Механизма
за свързване на Европа(МСЕ).
– 2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) —
механизма в основата на Плана за инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която
осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави — членки на ЕС, в рамките на по-
малко от една година.
– 53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и структурните
реформи, за да се стимулира сближаването между държавите членки и между регионите
посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на 42,9 милиарда евро.

EDRmoGraphicScreenshotCarouselЕвропа е изправена пред все по- сложен проблем с наркотиците, в рамките на който все по-важно значение придобиват стимулантите, новите психоактивни вещества, злоупотребата с лекарства и проблемната употреба на канабис.

Това са констатации от последния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите EMCDDA .
Институциите на европейско равнище, благодарение на които се изготвя ежегодния доклад са Европейската комисия, Европол, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Европейската6 агенция по лекарствата.
Пълният текст на доклада е достъпен за изтегляне от следния линк: http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2016/07/TDAT16001BGN_002.pdf

В края на юни изтича Председателството на Съвета на ЕС от страна на Нидерландия. Щафетата от 1 юли 2016 се поема от Словакия, за която това е първо председателство в историята и като страна – членка на ЕС.
presidency-in-bratislavaНа страната се падна и тежкото предизвикателство да домакинства Съвета на ЕС непосредствено след референдума за излизане на Обединеното Кралство от ЕС. Този факт накара Словакия да изчака с крайното формулиране на своята програма за председателството и да планира да я обяви чак в последния ден на юни – ден преди формалното начало на шестмесечния си мандат. Първоначалните анонси за приоритети бяха теми като: икономически растеж, единен цифров пазар, създаване на Енергийна съюз, миграцията, разширяването на ЕС.logo
Съветът на Европейския съюз е другият законодателен орган на Съюза. Той се състои от министри от различните държави-членки.За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца. През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.
Словакия е член на ЕС от 1 май 2004 г.Има 13 евродепутати, членува в еврозоната от 1 януари 2009 г., а от 2007 е член на Шенгенското пространство.
Официален сайт на словашкото председателство: http://www.eu2016.sk/en

   

23 юни 2016 – сутринта 41 хиляди избирателни секции отвориха врати за 46,5 милиона британци, участващи в референдума. В първите часове на 24 юни вече Европа и светът коментираха резултатите от него – Островът реши – излиза от ЕС.

Първите реакции след лондонската нощ:EU-referendum

13510832_1731283010471517_6935114571909064777_n

– Премиерът Камерън обяви, че подава оставка, и че според него ново власт трябва да поеме преговорите за излизане от Съюза, които ще продължат най-малко две години /съгласно процедурите, предвидени в чл. 50 на Лисабонския договор за ЕС/;
– Лондонската борса се тресе след като Британският паунд падна до неочаквано ниски стойности;
– Брюксел обяви, че няма да прави компромиси с Острова по време на процеса на напускане;
– младите и образованите изгубиха мача – именно те бяха най-големите привърженици на оставането на Обединеното кралство.

Изключително полезни и пълноценни работни срещи, макар и преминали под знака на „очакването“ !
От 20 до 23 юни се проведоха Годишната среща на Информационното бюро на Европейския парламент в България с информационните центрове Европа Директно и Младежки екип Европа и Годишната среща на Генерална дирекция „Комуникации“ на ЕК с европейските информационни мрежи.
Актуалните комуникационни приоритети, с цялата условност в навечерието на референдума във Великобритания на ЕП бяха представени от Дойчин Чолаков, съветник в ГД „Комуникация“ на ЕП. Темата за общото предизвикателство на миграцията бе дискутирана с д-р Анна Кръстева, а новите продукти и присъствие в социалните мрежи на Телевизията на ЕП бяха тема на Celine Bras, EuparlTV. Срещата бе водена от Теодор Стойчев, Ръководител на ИБ на ЕП у нас и Бойко Благоев, ПР на Бюрото.

Екипът на Представителството на ЕК у нас бе в основа на дебата и представянето на комуникационните опорни точки от дневния ред на Комисията, както и на бъдещите национални и регионални инициативи. Акцент в програмата бе актуалното състояние на Инвестиционния план за Европа / Планът Юнкер/ и аналитичен преглед на специфичните препоръки към България в рамките на Европейския семестър за 2016 год., дискутирани с икономическия съветник Аглика Събева – Цветанова.
13501610_1239510566080723_6085801080387407909_n

13497535_1731145437151941_425212220532858133_o

   

Догодина по това време се слага край на роуминг таксите за ползване на мобилни телефони в чужбина в рамките на ЕС плюс ясни правила за правото на достъп до Интернет.Таксите за роуминг за обаждане, изпращане на есемеси и използване на Интернет в чужбина в рамките на ЕС, ще бъдат забранени от 15 юни 2017 г.

A young woman is using her smart phone at a table outside

A young woman is using her smart phone at a table outside


Какво още?

Отворен достъп до Интернет – новият евро регламент задължава доставчиците на услуги за достъп до Интернет да третират еднакво целия трафик. Това означава да не блокират или забавят достъпа до съдържание, приложения или услуги, независимо от подателя и получателя. Изключение е възможно само при съдебна заповед, за спазване на закон, предотвратяване на претоварване на мрежата или борба с кибератаки. В такива случаи предприетите мерки трябва да бъдат прозрачни, недискриминационни и пропорционални. Те не могат да бъдат прилагани по-дълго от необходимото.

Операторите запазват правото да предлагат специализирани услуги като по-добрия интернет, който е необходим за някои услуги, но само при условие, че това не се отразява на общото качество на интернета.

Скорост на Интернета: ако е по-ниска от обявената, ще се дължи компенсация – Интернет доставчиците ще трябва да предоставят на потребителите, които възнамеряват да подпишат договор за стационарен или мобилен Интернет, ясно обяснение за скоростта на изтегляне и качване, която те могат да очакват (в сравнение с рекламираната скорост). Всяко значително несъответствие ще отваря пътя за мерки като прекратяване на договора или компенсация. Националният регулатор (Комисията за регулиране на съобщенията) носи отговорността да следи дали всякакви разлики представляват или не нарушение на подписания договор.

Президентът на Румъния Н. Пр. Клаус Йоханис днес посети в Плевен като част от програмата на двудневната му визита в България.
Президентът на съседката ни и придружаващата го делегация бяха посрещнати от кмета на Община Плевен Георг Спартански, областния управител Ралица Добрева и председателя на Общинския съвет Мартин Митев на централния площад „Възраждане” с военен ритуал.
Н. Пр. Клаус Йоханис поднесе венец пред паметната плоча на загиналите за Освобождението на България румънски воини на фасадата на Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец”.
сн. Инфо портал „Плевен за Плевен“16.06.romania4

Във връзка с постъпили запитвания в Европейската комисия от редица български медии от отношение на актуалното състояние на Програмата за развитие на селските райони говорителят на ЕК за земеделието и развитие на селските райониblueskies-600направи следното изявление.

„Европейската комисия провежда редовни одити във всички страни членки, за да осигури правилното управление на европейските фондове. Плащанията по Програмата за развитие на селските райони в България продължават на регулярна основа, така както са планирани.Плащания по две от мерките (отнасящи се до предишния финансов период – 2007 – 2013 г., и до настоящия – 2014 – 2020 г.) в момента са прекъснати поради съмнения относно тяхното приложение. Сумите, за които става въпрос, са много малка част от 2,3 милиарда евро, който България ще получи за развитие на селските райони в настоящия финансов период. Прекъсванията и отлаганията на плащания са временни мерки от превантивен характер, и ако не бъдат открити нередности, отложените суми ще бъдат изплатени на по-късен етап.
В момента Европейската комисия обсъжда въпроса с българските власти според обичайната и нормална процедура.Ясна представа за размера на финансовите корекции, които могат да се наложат, ако въобще има такива, ще може да се получи само след като бъде завършена тази процедура.Сумите, за които става въпрос, са значително по-ниски, от това, което беше представено в някои медии.“

Без име

Ckz8SO5WEAAVGHZЕвропейската комисия прие нова европейска програма за умения, ‪#‎EUSkillsAgenda‬ с която държавите членки и заинтересованите страни се призовават да подобрят качеството на уменията и тяхната приложимост на пазара на труда.
Тя идва в отговор на проучвания, сочещи, че на 70 милиона европейци липсват адекватни умения за четене и писане, а дори още по-голям брой имат слаби умения в областта на цифровите технологии и ниска математическа грамотност. Това ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване.
От друга страна, голям брой европейци, особено висококвалифицираните млади хора, работят на позиции, които не отговарят на техните заложби и стремежи.

В същото време 40 % от европейските работодатели твърдят, че не достигат хора с нужните умения, за да се разрастват предприятията и да има иновации. И на последно място, твърде малко хора имат предприемаческата нагласа и компетентности, които да им позволят да започнат собствен бизнес и да се приспособяват към променящите се изисквания на пазара на труда.
Европейската програма за умения беше обявена в работната програма на Комисията за 2016 г. Тя ще подпомага за постигането на социално сближаване във възходяща посока и ще допринася за изпълнението на първия политически приоритет на Европейската комисия — „Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите“, като предлага решения на три неотложни предизвикателства пред съвременните икономики: липсата на подходящи умения, за да се удовлетворят нуждите на пазара на труда, недостатъчната прозрачност на уменията и квалификациите и трудностите за прогнозиране и предвиждане на потребностите от умения.

Има подготвени информационни фишове за всяка една страна – членка, във връзка с основните факти за ключови умения.

   

„Панаир на Дунав“ 2016

Posted 16.06.2016 By eurodirect

Нашите партньори от гр. Никопол – народно читалище „Напредък 1871“ подготвят „Панаир на Дунав“ 2016.

Деца, възрастни и гости на града са поканени на изложба – базар на дунавска риба – от 1 до 67 килограмов улов; конкурс за детска рисунка на асфалт с шоу на сапунените вълшебства. Поход и пленер на брега са част от програмата, посветена на 29 юни – Ден на река Дунав.

Регионът на река Дунав включва държави — членки на ЕС. Населението в него наброява над 100 милиона души, което представлява една пета от населението на ЕС. Към днешна дата ЕС подкрепя транснационални проекти за сътрудничество между страните от дунавския регион в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав.http://www.danube-region.eudanube2016

   

Европейската комисия даде начало на нова обществена консултация. Тя  се отнасят до области:1 va Nerealen svjat

  • Рибарство и аквакултури
  • Научни изследвания и технологии
  • Земеделие и развитие на селските райони

Можете да участвате в консултацията чрез сайта „Вашият глас в Европа“: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_bg.htm

Сайтът също така е полезен източник на информация, ако имате въпроси относно консултациите на Комисията.

   
mzh

Какви са темите в дневния ред? Най-важното в резюме:rp

Президентът на България Росен Плевнелиев с обръщение към ЕП – Президентът на Република България Росен Плевнелиев ще изнесе реч в Европейския парламент в сряда в 13.00 ч. българско време. Очаква се бъдещето на Европа и настоящите предизвикателства пред ЕС да бъдат сред засегнатите теми.

Дебат за напредъка на многомилионния инвестиционен план на ЕС – Напредъкът по инвестиционния план за Европа на Европейската комисия, известен още като плана „Юнкер”, на стойност 315 млрд. евро, ще бъде дебатиран в сряда. Планът беше обявен в края на 2014 г., има продължителност от три години и цели да мобилизира частни и публични средства, за да подпомогне икономическия растеж след глобалната финансова криза.

Дебат за новия план на ЕС за справяне с основните причини за миграцията – Във вторник Европейската комисия ще представи нов план на ЕС относно първопричините за миграция, след което той ще бъде дебатиран в пленарната зала. Той е изготвен от заместник-председателя на ЕК Франс Тимерманс и върховния представител по външната политика Федерика Могерини и предвижда средства от ЕС за подпомагане на частните инвестиции в държавите, източник на мигранти, основно в Африка.

Европейският парламент отново ще призове за действие срещу ендокринните дисруптори – В сряда Парламентът ще повтори искането си Европейската Комисия да публикува забавените научни критерии, необходими за идентифициране и справяне с излагането на вещества, водещи до хормонални нарушения. Те трябваше да бъдат публикувани до края на 2013 г.

Money laundering. Euro European currency

Парламентът ще обсъди и гласува позицията си по пакета против укриването на данъци – Парламентът ще обсъди позицията си по предложението на Комисията за директива против избягването на данъци във вторник и ще гласува резолюция по въпроса в сряда. Предложението, което цели да затвори пропуските, използвани за избягване на данъци, беше подкрепено на 24 май от Комисията за икономически и парични въпроси на ЕП.

Свобода на движение: нови правила за по-лесно взаимно признаване на сертификати – В четвъртък Парламентът ще гласува нови правила на ЕС за по-лесно свободно движение на граждани чрез опростени процедури за удостоверяване на автентичността на някои документи като свидетелства за раждане и брак в други държави членки на ЕС. За да се избегне нуждата от превод, ще се въведат многоезични формуляри на ЕС, които да се прикачат към документите.images

Борба с нелоялните практики на супермаркетите спрямо земеделците – ЕК трябва да публикува предложения за борба с нелоялните търговски практики (НТП) из цялата верига за доставка на храни. Това се казва в незаконодателна резолюция, която ще бъде обсъдена в понеделник и гласувана във вторник. Целта е постигането на честни и прозрачни отношения между производителите, доставчиците и дистрибуторите на храни, за да се осигури доброто функциониране на пазарите. Повече подробности

   

Повече от девет от всеки десет (93%) жители на ЕС осъществяват мобилни телефонни разговори, докато 75% изпращат или получават SMS. Почти седем от всеки десет (69%) изпращат имейли. Над половината използват услугата за интернет съобщения (53%).

Относно ползването на социалните мрежи, нещата стоят така: средно  44% от 15-24 годишните анкетирани влизат ежедневно в социалните РОУМИНГси профили, срещу 18% от хората между  40-54-години и само 5% от хората на възраст над 55 години.

Интересни са цифрите, свързани с ползването на платени мобилни услуги /музика ,филми/  – най-висок дял – 69% са техните ползватели в Швеция до едва 14% в Литва.eubarometer438

Това са част от основните резултати от ново проучване на Евробарометър, публикувано от Европейската комисия в опит да се разберат по-добре отношението на домакинства и граждани към новите интернет-базирани комуникационни услуги в ЕС в сравнение с наследството на телекомуникационни услуги, както и да се измерят очакванията свързани с нуждата от защита на потребителите.

Проучването също така измерва средствата за приемане на телевизионни услуги, усвояването на пакети от услуги и информираността за телефон 112 – единния европейски номер за спешни повиквания.

Изследването е проведено между 17 и 26 октомври 2015 г. То обхваща 28-те държави-членки на ЕС, с общо 27,822 интервюирани лица.

   

За по-малко от една година съществуване на Европейския фонд за стратегически инвестиции са подкрепени 64 проекта и са мобилизирани повече от 100 млрд евро инвестиции в целия Европейски съюз – това съобщи преди дни Европейската инвестиционна банка, която е партньорът на Европейската комисия за изпълнението на Плана за инвестиции, или както е известен като „Планът Юнкер“.
Новите проекти в рамките на Плана за инвестиции за Европа на Комисията на Юнкер са в стратегически области, като научноизследователска и развойна дейност, енергийна ефективност и цифрови технологии, а броят на участващите държави членки вече е 26.
Пълен списък на проектите, одобрени до момента по ЕФСИ, можете да намерите тук:

   

ек2Представители на държавна и местна власт, академични преподаватели, училищни директори и педагози, студенти, НПО, медии бяха част от поредната информационна среща на Европа Директно – Плевен с домакин Педагогически колеж – Плевен. Благодарим ви, че ни се отваря поле за много нови съвместни дейности в полза на вашите институции и организации, и най-вече на младите хора! Мотивиращата подкрепа на ръководителя на Представителство на ЕК у нас г-н Огнян Златев провокира бъдещи конкретни инициативи – това е работата на визионерското лидерство – останалото от нас!

Възможностите, които програмата Еразъм + предоставя за студентите и всички млади хора в Европа, бяха обсъдени днес на среща в Плевен. Информационната дискусия бе организирана от екипа на Европейски информационен център Европа Директно – Плевен. Темата, по която дискутираха присъстващите, бе „Развитие на младите хора в Европа, чрез програма Еразъм+“.

Срещата бе предназначена за студенти от Педагогически колеж – Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а нейн домакин беше лично директорът на колежа доц. д-р Емил Бузов. Специално участие в събитието взе Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.

„Тук съм, за да насърча младите хора да се включат в програмата и да се възползват от нея. Това е смисълът на днешната среща. Да отговоря и на по-общи въпроси за Европа, какво се случва и накъде вървят нещата. Фокусирали сме се върху образователната възможност на програма Еразъм +, т.е. която подпомага студентите да търсят допълнително образование или квалификации в други страни от Европейския съюз. Има една друга част на програмата, която като че ли остава в сянка. Това е Еразъм + за млади предприемачи, която пък насърчава предприемаческия дух и подпомага младите хора, които са решили съвсем в началото на своя жизнен и професионален път да се захванат с бизнес – как да споделят или да почерпят опит от свои връстници от други страни“, сподели Огнян Златев минути преди началото на срещата.

   

ekНаучете повече за регионалната политика на ЕС!
Регистрирайте се тук: http://bit.ly/1P11I0x
‪#‎EUEVAL16‬ ‪#‎ESIFunds‬ ‪#‎CohesionPolicy‬

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.