http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/11/%D0%95%D0%94-11.2015.pdfЕД 11

   

Представителството на Европейската комисия в България организира семинар за журналисти, в който взеха участие представители на местни ирегионали, печатни и електронни медии от Велико Търново, Плевен, Ловеч и Търговище. Ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев и Георги Ганев от Център за либерални стратегии/Centre for Liberal Strategies/ откриха събитието. Георги Ганев представи Инвстиционния план „Юнкер” в макроикономически аспект, както и възможностите за българския бизнес. Дискусия предизвика презентацията на Христо Христов, политически съветник в Представителството на Европейската комисия в България. Той фокусира вниманието на участниците върху Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции със САЩ (ТПТИ) – от конспиративните митове за него, до прозрачност и защита на европейските интереси. Програмния директор на Би Ай Телевижън, Ралица Ковачева представи медийния образ на Европейския съюз, наDAN неговите институции и политики, в нацинален контекст и акцентира върху необходимостта от компетентност, яснота и професионалин морал при интерперитарнето на европейски документи и решения.

В последната сесия на семинара бяха представени информационните центрове Европа директно в гр. В. Търново и гр. Плевен. Теодора Калейска, Управител на Търновския център представи темите и съдържанието на най-често задаваните въпроси от гражданите, както и информация за информационно-комуникационната програма на центъра. Даниела Димитрова резюмира основните резултати от проведеното проучване на информационни потребности на гражданите от област Плевен, свързани с Европейската тема, проведено от Център Европа Директно – Плевен. Тя изведе основните тенденции в нагласите и очакванията на жителите в малките населени места на територията на област Плевен, както и готовността на екипа на центъра за разширяване и повишаване ефективността на комуникационите канали.

   

Приет е бюджета на ЕС за 2016

Posted 27.11.2015 By eurodirect

В края на ноември, Европейският парламент прие бюджета на ЕС за 2016 г. В него се включват 155 млрд. евро в бюджетни кредити и 143,9 млрд. в кредити за плащания, както беше договорено между ЕП и Съвета на 14 ноември. Парламентът осигури възможно най-много средства за миграция и бежанци, малки и средни предприятия, студенти и програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

След като на 24 ноември Съветът официално одобри споразумението, днес Парламентът прие бюджета с 516 гласа „за“, 179 „против“ и 8 „въздържал се“. Председателят на ЕП Мартин Шулц подписа бюджета, с което той официално влезе в сила.4Бежанци и миграция Парламентът гарантира, че всички ресурси, които са на разположение в многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР), ще бъдат използвани за справяне с настоящата бежанска и миграционна криза. За справяне с тази криза, обаче е необходимо участието, както на страните членки, така и на държавите в близост до конфликтите, от които мигрантите бягат. Споразумението включва 1.6 млрд. евро повече от първоначалното предложение на Комисията и отговаря на повечето искания на Парламента. Има и допълнителни 34 млн. евро за моментално изпълняване на обещанието за финансова подкрепа за Турция, което беше дадено по време на срещата на върха в Ла Валета на 11 и 12 ноември.

Парламентът гласува отделно изменение на бюджета за настоящата година. Той настоява страните членки да използват допълнителните 2.3 млрд. евро, дошли от глоби за нелоялна конкуренция и по-високи от очакваните мита, за недостиг за същата сума в Доверителния фонд за Африка (предвиден за борба с първопричините за миграцията) и Доверителния фонд за Сирия (за помощ за бежанците и мигрантите във и близо до Сирия).

Конкурентоспособност и заетост Засилването на конкурентоспособността на ЕС е приоритет на Парламента. Това намира изражение в допълнителни средства за малките и средни предприятия (14.3 млн. евро), финансиране за „Хоризонт 2020“ за компенсиране на парите, които бяха пренасочени от него към плана „Юнкер“ (31.8 млн. евро) и за програмата за обмен на студенти „Еразъм+“ (6.6 млн. евро).

Парламентът също така успя да убеди Съвета и Комисията да продължат и през 2016 г. инициативата за младежка заетост, която в момента се преразглежда, както и да ограничат неплатените европейски сметки до устойчиво ниво.

   

cropped-3_eu_fyr.jpgОт 16 ноември 2015 са приложимите нови правила на ЕС относно правата на жертвите, които ще доведат до съществени промени в отношението към жертвите на престъпления в Европа.
В Директивата за правата на жертвите са посочени набор от правно обвързващи права за жертвите на престъпления, както и ясни задължения за държавите — членки на ЕС, за гарантиране на зачитането на тези права на практика (IP/12/1066).

Тези правила се прилагат за всички лица, независимо от тяхната националност, които са жертви на престъпления в ЕС. Те се прилагат също така, ако наказателното производство протича в ЕС. Комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: „Според наличните данни всяка година в ЕС всеки седми човек става жертва на престъпление. От днес нови правила предоставят на жертвите ясни правила на получаване на информация, защита и достъп до услуги за подкрепа във всички държави членки. С новите правила ще се промени отношението към пострадалите от престъпления хора, което от своя страна ще донесе големи ползи за обществата ни като цяло. Жертвите заслужават да бъдат поставени в центъра на наказателните производства. Не всички държави членки обаче са информирали Комисията, че са транспонирали Директивата. Призовавам държавите членки, които все още не са го сторили, да гарантират възможно най-бързо прилагането на тези важни правила, така че жертвите и техните семейства да могат да се възползват от тях на практика“.

Основните нови права са следните:
Права на членовете на семействата на жертвите — членовете на семействата на починали жертви ще се ползват със същите права като тези на преките жертви, включително правото на получаване на информация, подкрепа и обезщетение. Членовете на семействата на оцелели жертви също имат право на подкрепа и защита.

Право да разбират и да бъдат разбирани — всяка комуникация с жертвите трябва да се осъществява на прост и достъпен език. Формата на комуникация трябва да бъде пригодена към конкретните нужди на всяка жертва, като например нуждите, свързани с възрастта, езика
и евентуално увреждане.

Право на получаване на информация — националните органи трябва да предоставят на жертвите информация относно техните права, техния случай и услугите и подкрепата, достъпни за тях. Информацията трябва да бъде предоставена още при първия контакт с компетентен орган и без отлагане.

Право на подкрепа — държавите членки трябва да гарантират, че жертвите имат достъп до услуги за подкрепа, а органите трябва да улеснят препращането към такива услуги. Подкрепата трябва да бъде предоставяна безплатно и при спазване на поверителност, както и да бъде достъпна за жертви, които не са съобщили официално за престъплението. Трябва да бъдат на разположение както общи услуги за подкрепа, до които имат достъп всички жертви на престъпления, така и специализирани услуги за подкрепа. Специализираните услуги за подкрепа включват подслон, подкрепа при претърпяна травма и консултации, пригодени към различните видове жертви.

Право на участие в наказателно производство — жертвите ще имат по-активна роля в рамките на наказателните производства. Те ще имат правото да бъдат изслушани и информирани относно различните етапи на производството. Ако жертвите не са съгласни с решението да не се провежда наказателно преследване, те имат право да го обжалват. Жертвите имат също така право на обезщетение, а ако в националната система са предвидени възстановителни съдебни производства, вече има правила, с които се гарантира безопасното
участие на жертвите.

Право на защита — жертвите трябва да бъдат защитени както от извършителя на престъплението, така и от самата наказателноправна система. С цел определяне на нуждите им от защита всички жертви трябва да бъдат обект на индивидуална оценка, за да се прецени
дали има вероятност да им бъдат причинени допълнителни вреди по време на наказателното производство. Ако случаят е такъв, трябва да бъдат осигурени допълнителни мерки за защита на жертвите по време на производството и срещу възможни заплахи от извършителя на
престъплението. Особено внимание се обръща на защитата на децата.

Сега тези правила на ЕС трябва да бъдат транспонирани и да започнат да се прилагат от всички държави членки. Освен това поради факта, че голяма част от правата, определени в Директивата, са ясни и точни, отделните лица могат да се позовават пряко на тях пред националните съдилища дори когато тяхната държава членка все още не ги е транспонирала изцяло в националното си законодателство.

 

 

   

6_fishingПрез ноември 2015 Европейската комисия прие ключов инвестиционен пакет за морския сектор, рибарството и аквакултурите в България. За периода 2014 —2020 година общата сума по програмата от около 113 милиона евро включва над 88 милиона евро от фондовете на ЕС.

Приетата оперативна програма (ОП) е в съответствие с приоритетите на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), както и с общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика на ЕС. Тя ще насърчава устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите; ще стимулира също действия за популяризиране на т. нар. син растеж, знания и умения в морския сектор.

Основни акценти в оперативна програма „Рибарство“ в България:

·         Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите: 25,5 милиона евро

·         Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите: 36,2 милиона евро

·         Насърчаване на изпълнението на общата политика в областта на рибарството: 12,4 милиона евро

·         По-висока заетост и териториално сближаване: 17,8 милиона евро

·         Насърчаване на предлагането на пазара и преработката: 12,7 милиона евро

·         Изпълнение на интегрираната морска политика: 3,3 милиона евро

·         Техническа помощ: 5,5 милиона евро

ОП ще бъде съсредоточена върху следните приоритети:

·        25 514 500 EUR, или 22,47 % от общия размер на средствата по ОП целят гарантиране на жизнеспособността и устойчивото развитие на рибарството в България, както и опазване на рибните/морските ресурси (Приоритет на Съюза 1). В т.ч. инвестиции за осъвременяване на риболовната инфраструктура, опазване и възстановяване на морското биоразнообразие, насърчаване на иновациите, събиране на морски отпадъци, развитие на допълнителни дейности/нови форми на приходи за риболовците. Те могат да включват също окончателно прекратяване на риболовните дейности и инвестиции на борда на плавателните съдове за подобряване на селективността при риболовните приспособления.

·        36 215 000 EUR, или 31,89 % от общия размер на средствата по ОП целят насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите (Приоритет на Съюза 2). По тази приоритетна ос ЕФМДР ще подкрепя продуктивни инвестиции в аквакултури, както и инвестиции за подобряване на конкурентоспособността на сектора и неговата жизненост.

·        12 414 578 EUR, или 10,93 % от общия размер на средствата по ОП се отпускат за насърчаване на изпълнението на ОПОР (Приоритет на Съюза 3) чрез събиране и управление на данни и чрез оказване на подкрепа за наблюдението, контрола и изпълнението.

·        17 858 824 EUR, или 15,72 % от общия размер на средствата по ОП се отпускат за поддържане на икономическата и социалната устойчивост на рибарството и аквакултурите в България, създаването и разнообразяването на работните места във и извън тези сектори, както и устойчивата експлоатация на съответните продукти (Приоритет на Съюза 4) посредством прилагане на обхватни стратегии за местно развитие.

·        12 706 991 EUR, или 11,19 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки за насърчаване на предлагането на пазара и преработката (Приоритет на Съюза 5).

·        3 333 333 EUR, или 2,93 % от средствата по ОП ще бъдат вложени в мерки по линия на интегрираната морска политика на ЕС (Приоритет на Съюза 6), целящи подобряване на осведомеността за морската околна среда и развитието на обща среда за обмен на информация (CISE).

·        5 500 000 EUR, или 4,84 % от средствата по ОП се отпускат за техническа помощ с цел осигуряване на ефикасно управление на средствата от ЕС, включително подкрепа за мерки за публичност и осведомяване, както и оценки.


   

Специални и искрени поздрави за един от приятелите на Европа Директно – Плевен – педагога г-жа Даниела Досева – главен учител в училище “Максим Горки”, гр. Левски. Тя е един от 18-те български учители, които предстои да посетят евро столицата Брюксел, след участието и в конкурс, организиран от 1

В началото на ноември г-жа Досева проведе вътрешно-училищна квалификация на тема: „Да предадем идеите на Европа в училищата: ползите от членството в ЕС“.

Тя запозна колегите си с ресурси, които могат да бъдат полезни за учители и ученици. Материалите и сайтовете са разработени на много езици, с цел да се използват пълноценно от гражданите на държавите членки в Европейския съюз. Важно е всеки учител да знае какво представлява „Кът на детето“, „Кът на учителя“, потребителско образо2вание и как да намери центровете Европа Директно.
Бяха раздадени материали, предоставени от Европа Директно – Плевен. Брошури имаше за всички класове и учители. Началните учители се запознаха и получиха книжките „Да опознаем Европа“, „Мистерията със златните звезди“ и „Ама, че жега!“.
Педагозите участваха и в симулационна игра свързана с историята, институциите и държавите членки на Европейския съюз.

   

В специален информационен документ ЕК представи своята втора работна програма, или План за действие на  Комисията „Юнкер“, която встъпи в длъжност на 1 ноември 2014 г.

Всяка година Европейската комисия своите стъпки за следващите дванадесет месеца. Работната програма на Комисията информ2016 Prира гражданите, институционални партньори и служители си по какъв начин ще превърне политическите си приоритети в конкретни действия.

Новата програма на Комисията за 2016 г. представлява целенасочен списък с 23 ключови инициативи в областта на 10-те политически приоритета, заявени от Председятеля Жан Клод Юнкер.

Пълният текст на работната програма на ЕК за 2016 можета да откриете на следния линк:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/10/MEMO-15-5920_BG.pdf

   

Европейската комисия публикува ръководство за откриване и избягване на най-често срещаните грешки при обществени поръчки по проекти, snфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наръчникът е изготвен, за да подпомогне длъжностните лица в целия Европейски съюз, които администрират европейски проекти.

Почти половината от средствата от европейските фондове се връщат в реалната икономика чрез обществени поръчки. Най-честите грешки в обществените поръчки се допускат заради недостатъчен административен капацитет. Неговото подобряване и усъвършенстването на системите за управление и контрол ще допринесат за постигане на по-добри резултати със средствата на европейските данъкоплатци.

Ръководството на български език можете да прегледате и изтеглите от следния линк:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/10/guidance_public_proc_bg.pdf

   

София ще бъде домакин на диалог с Комисаря по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич и европейския депутат Ева Symbolique 2006Паунова (ЕНП).
Темите на този диалог ще бъдат образованието и младежта, бъдещето на Европа и грижите на гражданите

Датата е 13 ноември 2015 г.
Мястото: Национален дворец на културата, зала 9, площад „България“ № 1, София 1414, България

За регистрация за участие, както и следене на събитието на живо през Интернет, можете да използвате този интернет адрес:

http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/bulgaria/sofia2/index_bg.htm

   

Финалистите в тазгодишното издание на конкурса за наградата Сахаров бяха избрани от евродепутатите в парсахаровламентарните комисии по външни въпроси, развитие и човешки права. Лауреатът ще бъде обявен от председателя на Европейския парламент Мартин Шулц и лидерите на парламентарно представените политически групи на 29-и октомври. Официалната церемония ще се състои в Страсбург на 16 декември.

Наградата “Сахаров” се присъжда всяка година от Европейския парламент, като първите нейни лауреати са били избрани през 1988 г. Тя се връчва на лица и организации, които защитават човешките права без имеи фундаменталните свободи.

Тримата номинирани за 2015 са саутидският блогът Раиф Бадауи – за “защита на свободата на изразяване” ; демократичната опозиция във Венецуела за принос в  “демократичния процес във Венецуела” и руският опозиционер Борис Немцов за протест срещу “ситуацията с човешките права в Русия”.

   

10 years of the Europe Direct networkОт 19 до 22 октомври 2015 Брюксел бе домакин на Годишната среща на Европейските информационни центрове Европа europcomДиректно, която отбеляза и 10-та годишнина на тази мрежа.

В хода на работнатапрограма над 500 предсатители на инфо-центровете Европа Директно от всички страни членки, както и членове на ЕК и ЕП имаха възможност да дискутират и планират реализирането на ключови инициативи на ЕС.

Важен фокус на срещата бе по-доброто комуникиране и представяне пред европиейските граждани на темите от дневния ред на Европа, включително и най-трудните, като проблема с миграцията и имигрантската вълна.

Участниците от Европа Директно се включиха и в програмата на 6-та Европейска конференция по публична комуникация, чийто домакин бе Комитета на регионите, завършила с пленарна сесия в Европейския парламент.Europcom banner01

   

 

Продължават срещите на екипа на Европа Директно – Плевен с наши съграждани от третата възраст.

През м. октомври бяхме гости на женитеkolazh от Клуб на пенсионера “Сан Стефано”, Плевен. Благодарим за радушния прием и за интереса, който тези наистина активни дами проявявят към най-широк кръг теми: от оброзованието на децата до заетостта на младите хора.

В годишната си програма за 2015 отделихме специално внимание на темата “Европа за достоен живот на възрастните хора”, провокирани от факта, че хората в пенсионна възраст все още имат сили и потенциал за активен социален живот и структурите на гражданското общество трябва да  подкрепят и работят в полза на  активния живот на възрастните хора, на фона на нарастващите тенденции в общоевропейски план за увеличаване дела  на населението на прага на 60-те и над тази възраст.

В хода на нашите информационни срещи  представяме и част от инструментите, чрез които ЕС осъществява политиката си за пълноценен живот на възрастните хора, като програми на Съюза, които имат сходни цели: Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Програмата за обществено здравеопазване и др.

Европейската комисия отделя специално внимание на възрастните хора в “Европа 2020 – стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.” Стратегията поставя за цел равнище на заетост от 75% и подчертава необходимостта от по-голямо участие на възрастните работници. В стратегията се посочва, че държавите-членки трябва да насърчават политиките за активното стареене като част от пилотната инициатива “Дневен ред за нови умения и заетост”. Там изрично се подчертава необходимостта държавите-членки да отделят специално внимание и грижа на възрастните жени, които са изложени на особено висок риск от крайна бедност и социална изолация, например в рамките на инициативата “Европейска платформа срещу бедността.”

 

   

Във връзка с Европейската година за развитие 2015, Фондация С.Е.Г.А. кани младежи, младежки групи и младежки организации от цялата страна да говорим за развитието: с всички и докрай. Стартираме мини кампанията „Развиваме докрай 2015. Младежкият начин“Head-1024x647, целейки да въвлечем голям брой младежи от цялата страна в разнообразни дейности, въвличащи младите хора в дебата за развитието и глобалните въпроси

пълното описание – можете да изтеглите от тук:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/10/Razvivame_dokray_2015.pdf

   

След получени десетки творби в трите раздела на годишния конкурс на Европа Директно – Плевен, публикуваме резултатите от оценката на екипа и журито – прикачен файл.

Фотографии, рисунки и видео получихме от различни географски точки на страната. Най-малкият ни участник бе на 8 годинки, а най-зрелият на 68 – не е ли чудесно?! Във всички получени творби открихме уникални моменти – факт, с който се потвърди идеята на това начинание, че българите, като част от гражданите на Европейския съюз могат да бъдат креативни и артистични, да дават израз на красивото и позитивното.

ИСКРЕНО БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИТЕ, КОИТО ОГРАНИЧАВАТ НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ, ОТНОВО И ОТНОВО ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА СПОДЕЛЕНОТО!

ОСТАНЕТЕ ВЕДРИ, ВДЪХНОВЕНИ И СЛЪНЧЕВИ ХОРА!

 

Ето и кадрите от раздел “Фотография”, отличени с награди.

1. Първа награда “Нереален свят” с автор Диана Ангелова от гр. Монтана

2. Втора награда “Бялата река” с автор Зорница Костадинова от с. Шияково

3. Трета награда “Чудното езерце” с автор Никол Николова от гр. Гулянци

1 va Nerealen svjat 2 ra Byalata reka 3 ta Chudnoto ezerce

   

В края на месец септември излезе от печат едно от плаираните в годишната програма издание на Европейски информационен център “Европа Директно” – Плевен. В малка книжка със заглавие “Запазените рецепти на дунавските рибари от с. Байкал”  се опитахме да представим как хората от една общност могат да дадат своя малкиък принос в голямата идея за стабилен и развиващ се Дунавски регион на ЕС.DANUBE

Изданието се роди в резултат на една от малките евро инициативи, подкрепяни от приемната структура на Европейски информационен център Европа Директно – Плевен. С помощта на малко финансиране, народно читалище „Пробуда 1925”, с. Байкал, обл. Плевен успя да обедини усилията на хората от общността да издирят, опишат и пресъздадат местни обичаи, както и стари кулинарни рецепти на дунавските рибари от този край на реката.

В книжката още веднъж представяме основната идея на Стратегията на ЕС за насърчаване и развитие на региона на река Дунав. Този важен европейски документ даде възможност да може да се подобри качеството на живот на хората по Дунав. Стратегията на ЕС за Дунавския регион подпомага намирането на координирано, дългосрочно решение на предизвикателствата, които не могат да бъдат преодолени на национално ниво. Дунавският Регион покрива 9 страни-членки на ЕС (Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Словения, България, Румъния, Хърватска) и 5 страни извън ЕС (Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Украйна и Молдова).

Благодарим на хората от с. Байкал, които продължават да поддържат поминъка на дунавските рибари, да предават и развиват местните традиции.

Книжката можете да изтеглите в електорнен формат от следния линк http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/10/Danube.pdf

   

На 8 октомври 2015 в  Областна администрация- Плуевен заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова представи новата европейска програма “Дунав” 2014-2020. Представители на бизнеса, неправителствения сектор, областната и общинската управа бяха запознати с условлого 2ията за кандидатстване по програмата.
Зам.-министър Николова припомни, че програма „Дунав“ 2014-2020 г. бе одобрена от Европейската комисия в края на лятото. Тя е с общ ресурс от 220 млн. евро и е продължение на изпълняваната в периода 2007-2013 г. програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“. Програмата обхваща общо 14 държави по поречието на река Дунав и стимулира взаимодействието и партньорството между отделните страни за изграждането на стратегически проекти в областта на иновациите, културата, туризма. Управляващият орган се намира в Унгария, където ще могат да се подават заявленията за кандидатстване по „Дунав“ 2014-2020. Очакванията ни са България да има своите водещи стратегически проекти най-вече в областта на туризма, отбеляза зам.-министър Деница Николова. Тя изрази надежда, че чрез подобни информационни дни възможностите по програмата ще достигнат до възможно най-широк кръг бенефициенти.

   

Едно от най-големите удоволствия в нашата работа: да срещаш умни, будни и любопитни за света ученици. Септември бе изпълнен със 02-tileсъбития за училища и млади хора. Отбелязахме Европейския ден на езиците, продължиха изданията на “Европа в час!”

С логистичната и информационна подкрепа на Европа Директно – Плевен, стартира кампанията „Научи повече за ЕвропKneja 3-horzа!” на МИКЦ „Барометър”, Плевен в градовете Кнежа, Искър и Пордим.
Дерзайте младежи, ние винаги ще помагаме!

   

На 23 септември 2015 Европейската комисия удвои средствата от бюджета на ЕС за справяне с бежанската криза в Европа. Действията на Комисията са в рамките на предложения през май Европейски дневен ред за миграцията. Нови 1,7 милиарда евро ще бъдат насочени за подпомагане на страните членки, които са най-засегнати от бежанската криза, както и за увеличаване на хуманитарната помощ и за работа в подкрепа на сирийските бежанци в страните от Близкия изток, в които са намерили убежище. Заместник-председателят наzakrila ЕК с ресор “Бюджет и човешки ресурси” Кристалина Георгиева заяви: “Настоящата криза изисква пълна мобилизация на всички финансови ресурси. За много кратко време прегледахме всяко евро в бюджета, за да намерим средства, които да пренасочим към справяне със ситуацията. Днес отделяме допълнителни 1.7 млрд евро, с които общото финансиране достига 9.2 млрд. евро – над два пъти повече, отколкото в началото на годината. Проявяваме максимална гъвкавост, за да можем в този много труден момент да останем заедно и да устоим на предизвикателството.”

С това последно решение средствата, отделени за политиките по миграцията и предоставянето на убежище в бюджета на ЕС, достигнаха 9,2 милиарда евро, в това число:

- 4.5 милиарда евро бяха планирани за миграционни въпроси в бюджета първоначално, включително за операции по спасяване на бежанци в Средиземно море, настаняване, преместване, установяване, хуманитарни помощи и др.

- 1.2 милиарда евро за нови мерки обявени през май и септември 2015 г.

- 1.8 милиарда евро в специален фонд за подпомагане на Африка (обявен през септември 2015 г).

- 1.7 милиарда евро от 2309.2015

Комисията одобри и  започването на 40 процедури срещу 19 страни членки за нарушение на европейското законодателство в областта на приложението на Общата европейска система за предоставяне на убежище. Европейското законодателство в тази област се състои от пет директиви: за предоставянето на убежище; за условията в центровете за приемане на бежанци; за признаване на квалификациите; за вземането на пръстови отпечатъци; за връщане на получилите отказ.

Срещу България има три процедури за нарушения в прилагането на директивите за предоставянето на убежище, за условията в центровете за приемане на бежанци и за признаване на квалификациите.

 

   

Read More …

Posted 18.09.2015 By eurodirect

Новото издание на Е-инфо бюлетин на Европа Директно – Плевен можете да откриете на следния линк:

http://europedirect-pleven.eu/wp-content/uploads/2015/09ЕД 09

   

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, с подкрепата на Европейската комисия. Целта на кампанията, която се провежда от 16-ти до 22-ри септември всяка година, е да провокира всичкиDoTheRightMix_BG_PREVIEW местни власти в Европа да въведат и насърчат устойчивата градска
мобилност, както и хората да използват други алтернативи за придвижване, а не собствените автомобили.

Информация за българското участие и събития:
http://dothemix.bg/…/dtrm-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%…/

   
Тази страница се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Публикуваните информация или мнения, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз.